Uprawnienia konstrukcyjno budowlane do najbardziej rozpowszechniony rodzaj uprawnień budowlanych wśród osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Ich posiadanie umożliwia pracę jako kierownik budowy lub robót, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz projektant konstrukcji. Są wydawane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz zdania egzaminu. Wcześniej jednak należy zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową na budowie i/lub w biurze projektowym.

Rodzaje i zakres

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń umożliwiają projektowanie konstrukcji obiektu lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie dają możliwość projektowania konstrukcji obiektów budowlanych oraz kierowanie robotami w odniesieniu konstrukcji obiektu, którego kubatura nie przekracza 1000 m3 oraz przy przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowych warunków

  • wysokość obiektu nie przekracza 12 m nad poziomem terenu, liczba do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji budynku wynosi maksymalnie 4,8 m
  • posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m
  • obiekt nie zawiera elementów wstępnie sprężanych na budowie
  • przy projektowaniu lub budowie obiektu nie wymaga się uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej

Warunki uzyskania i wymagania

Uzyskanie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych wymaga posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej na terenie budowy lub w biurze projektowym.

Aby uzyskać uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń wymagane jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Następnie należy odbyć 1 rok praktyki w biurze projektowym oraz 1 rok praktyki na budowie.

Uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wymagają natomiast także ukończenia studiów na kierunku budownictwo. Tutaj jednak są dwie możliwości:

  • ukończenie studiów drugiego stopnia umożliwia ubieganie się o uprawnienia już po odbyciu 1,5 roku praktyki na terenie budowy
  • ukończenie jedynie studiów pierwszego stopnia będzie wymagało już trzech lat praktyki wykonawczej

W przypadku łączonych rodzajów uprawnień konstrukcyjno-budowlanych oraz zakresu ograniczonego wymagania mogą być nieco inne.

Jak zdobyć uprawnienia konstrukcyjno budowlane

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlane nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Oprócz wspomnianego wcześniej odpowiedniego wykształcenia i praktyki zawodowej, każdy ubiegający się o nie kandydat musi przejść proces kwalifikacyjny oraz zdać egzamin na uprawnienia budowlane.

Egzamin PIIB organizuje dwa razy do roku: w maju oraz listopadzie, na terenie okręgowych komisji egzaminacyjnych mających siedziby w miastach wojewódzkich.

Egzaminy złożone są z dwóch części: testowej w formie pisemnej na której sprawdzana jest znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych oraz przepisów BHP oraz części ustnej, w które komisja egzaminuje z zakresu praktycznej wiedzy budowlanej nabytej przez kandydata przy projektowaniu lub na budowie.

W przypadku egzaminu testowego polecamy utrwalać wiedzę z naszym programem do nauki testów.

Uprawnienia konstrukcyjno budowlane – koszty

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wiążą się ze znacznymi opłatami na samym początku. W zależności od rodzaju uprawnień ( do projektowania, kierowania lub oddzielne) koszty związane z kwalifikacją oraz egzaminem wynoszą od 1600 zł do 2200 zł.

Należy mieć także świadomość, iż do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego niezbędne jest coroczne ponoszenie opłat w wysokości blisko 500 zł. Opłata jest przeznaczona na składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Co dają uprawnienia konstrukcyjno budowlane ?

Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjne daje wiele możliwości kariery zawodowej w branży budowlanej. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest sprawowanie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na terenie budowy. Oczywiście można także pracować jako inspektor nadzoru inwestorskiego i nadzorować roboty konstrukcyjne, natomiast wymaga się do tego już doświadczenia w wykonawstwie.

Drugą drogą jest praca w biurze projektowym jako projektant konstrukcji obiektów budowlanych.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here