Poniżej prezentujemy nowe zasady dotyczące praktyki zawodowej, które wprowadziło nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wchodzące w życie 25.09.2014.

Zmiany dotyczą przede wszystkim rezygnacji z książki praktyki zawodowej i zastąpienie jej oświadczeniem; możliwości zaliczenia do okresu praktyki zawodowej pracy w organach administracji rządowej, samorządowej i nadzoru budowlanego; konieczność dołączenia do wniosku o nadanie uprawnień  prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki .

Praktyka zawodowa, odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz jest potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca.

Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby.

Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki jest:

 1. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik  do rozporządzenia;
 2. dla praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności.

Praktyka w organach administracji rządowej, samorządowej oraz nadzoru budowlanego (PINB, WINB, GUNB, GDDiK, ZDW

Do praktyki zawodowej można zaliczyć:

 1. wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego;
 2. pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych;
 3. pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej, uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie.

Praktyka zawodowa, wymaga potwierdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby.

Praktyka zawodowa odbywana za granicą

Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

Dokument powinien zawierać:

 1. wskazanie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz z określeniem: rodzaju, przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizację inwestycji i nazwę inwestora;
 2. potwierdzenie okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki;
 3. ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod
  nadzorem której odbywana była praktyka.

 

95 KOMENTARZE

 1. Ponawiam pytania zamieszczone już wcześniej:
  1. czy w zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki jest obowiązek podawania nr decyzji o pozwoleniu na budowę? co w przypadku gdy obiekt pozwolenia nie dostał i projekt poszedł do szuflady, lub gdy obiekt jeszcze nie dostał tego pozwolenia bo trwają przepychanki z urzędem?
  2. w zbiorczym zestawieniu: „imię i nazwisko projektanta” należy rozumieć jako głównego architekta, konstruktora, czy tez można podawać kilka informacji, tj. dane każdego z nich, lub nazwę pracowni?

  • 1. Jest to zalecane ale niekonieczne, głównie ze względu na rzeczy które zostały wymienione.
   2. zwykle podaję się głównego projektanta, można także podać dodatkowo głównego branżowego jeżeli projekt dotyczy np. instalacji itp.

 2. Czy do zestawienia praktyk można wpisać roboty nie wymagające pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia ? Słyszałem, że są komisje, które nie chcą zaliczać pracy przy takich robotach do czasu praktyki, czy mają ku temu podstawy ?

  • Generalnie temat praktyki jest słabo uregulowany w przepisach i komisja kwalifikacyjna może interpretować „jak chcę”.
   Problem polega na tym, iż jeżeli nie ma pozwolenia na budowę to zwykle są do drobne i mało znaczące prace. W wypadku gdy będą stanowiły one cały okres praktyki komisja może uznać, iż kandydat nie jest dostatecznie merytorycznie przygotowany do uzyskania uprawnień.

 3. Witam,
  mam takie pytanie: do kiedy mogę wpisać praktykę zawodową, jeżeli data złożenia wniosku kończy się dnia 11sierpnia 2017, egzamin zaś 17 listopada. Moja budowa będzie trwała jeszcze przynajmniej do listopada…

  i drugie pytanie; czy praktykę może mi podpisać inspektor nadzoru? (kierownik ma ograniczone uprawnienia niestety)

 4. Będąc pracownikiem firmy w której nie jest zatrudniona osoba z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi, mogę odbyć praktykę budowlaną, jeżeli firma w której pracuje jest podwykonawcą innej firmy w której jest już zatrudniona osoba z odpowiednimi uprawnieniami?

 5. witam
  czy w zestawieniu zbiorczym w rubryce forma odbywania praktyki jak wpisze „pełny etat inżynier budowy” to wystarczy? chodzi o uprawnienia wykonawcze i niby wymagają umowy ale podobno moja dolnośląska izba nie wymaga tego w załącznikach. chodzi o to że mam umowe o prace ale podpisaną z firmą budowlaną która oficjalnie nie ma nic wspólnego z budowami podanymi w zestawieniu zbiorczym. mój opiekun praktyk boi sie ze jak wpisze umowa o prace to on poświadczy nie prawde bo ja owszem byłem pod jego opieką i na placu budowy w pełnym wymiarze ale na danej budowie nie miałem umowy o prace. z tego co wiem to umowa o prace jest po to że będąc na placu budowy powinienem mieć opłacone świadczenia i BHP.

 6. Całą praktykę budowlaną odbywam na jednej budowie:
  Jak mam poprawnie wypełnić zbiorcze zestawieni praktyki.
  Pojawi sie u mnie tylko 1 punkt: Nazwa obiektu i jego dane, etc oraz czas trwania 10.2014-…… asystent kierownika budowy, etc ???
  Czy powinnam wyszczególnić poszczególne rzeczy ktore robiłam na budowie: pomoc w nadzorze wykonywania fundamentów, etc…. i wtedy poszczególne daty? a może tylko całościowa data.

  • Jeśli jest jedna budowa to wystarczy jedna pozycja. Niektóre izby wymagają opisania charakteru czynności – raczej trzeba to ogólnie opisać co się robiło, bez konieczności podawania dat.

 7. Witam,
  mam pytanie czy pracując w Wydziale Inwestycji w Starostwie i dużo czasu spędzając na budowach reprezentując Starostwo jako Inwestora (współpracując z kierownikami) kierownicy budów mogą podpisać mi praktyki do uprawnień?

  • Rozporządzenie bezpośrednio wymienia jedynie organy administracji rządowej pełniące funkcję zarządcy infrastruktury drogowej lub kolejowej. W takim przypadku liczy się praktyka polegająca na bezpośrednim wykonywaniu czynności na budowie. Okres praktyki wydłuża się 2 razy.
   W przypadku innych obiektów raczej nie będzie szansy na zaliczenie takiej praktyki

 8. Witam,
  Czy prace w firmie zajmującej się budową rusztowań na różnego rodzaju budowach (stocznie, rafineria itp.) na stanowisku inżynier budowy mogę zaliczyć jako praktykę? W firmie jest osoba, która posiada uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń.

 9. Witam,
  Posiadam tytuł inż. budownictwa, pracuję w Urzędzie Gminy na stanowisku drogowca. Czy do okresu praktyki mogę zaliczyć budowy, przebudowy dróg które nadzorowałem? Czy taka praktykę podbija kierownik budowy? Co z okresem gdy nie były realizowane żadne roboty budowlane?

  • Teoretycznie może , natomiast wszystko zależy od zakresu praktyki oraz od osoby ją nadzorującej:

   pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy
   drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny
   zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych
   ;

   Gdy nie były realizowane żadne roboty to także nie było żadnej praktyki.

 10. Witam,

  Czy udzieliłby mi ktoś odpowiedzi na pytanie jeśli ukończyłem 3 rok studiów inżynierskich I stopnia (z wpisem indeks wrzesień.2016) czy mogę zacząć praktykę od październik 2016? czy dopiero po ukończeniu i uzyskaniu tytułu inżyniera elektryka instalacji w budownictwie ?
  Pozdrawiam

 11. Witam,
  mam 4 pytania:
  1. czy w zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki jest obowiązek podawania nr decyzji o pozwoleniu na budowę? co w przypadku gdy obiekt pozwolenia nie dostał i projekt poszedł do szuflady, lub gdy obiekt jeszcze nie dostał tego pozwolenia bo trwają przepychanki z urzędem?
  2. w zbiorczym zestawieniu: „imię i nazwisko projektanta” należy rozumieć jako głównego architekta, konstruktora, czy tez można podawać kilka informacji, tj. dane każdego z nich, lub nazwę pracowni?
  3. czy podpisane zaświadczenie, oraz oświadczenie kierownika praktyki może sobie spokojnie leżeć i czekać przez kilka lat zanim np. nie zdobędę praktyki na budowie koniecznej do pełnych uprawnień, czy powinienem je jakoś wcześniej złożyć do izby, lub zweryfikować?
  4. czy to prawda, że praktyka odbywana podczas trwania studiów jest liczona w wymiarze 1/2?
  Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam 🙂

 12. Witam,
  Pracuję w instytucji Wojskowej przy nadzorze budowy. Jaki jest okres trwania praktyki zawodowej? Ponieważ napisane jest powyżej”Praktyka w organach administracji rządowej, samorządowej oraz nadzoru budowlanego (PINB, WINB, GUNB, GDDiK, ZDW”. Czy tereny zamknięte to obejmuje?Czy praktyka wtedy (chodzi o uprawnienia wykonawcze) wynosi 1,5 roku?

 13. Witam,
  Pracuję u zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Plk na stanowisku diagnosty ds. Budynków i budowli. Praca polega na ocenie stanu technicznego budynków i budowli należących do PKP. Moim przełożonym jest osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjne bez ograniczeń. Czy taki rodzaj pracy może być zaliczony do praktyki zawodowej ?

  • Teoretycznie taka praktyka jest możliwa ( przy czym wymagany okres praktyki ulegnie tutaj dwukrotnemu wydłużeniu ).
   Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do praktyki zawodowej można zaliczyć:

   pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych

   Natomiast wszystko zależy od zakresu wykonywanych obowiązków oraz poprawnego zdokumentowania praktyki – a tutaj już ostateczna jest decyzja komisji kwalifikacyjnej. Tak naprawdę , taka praktyka obarczona jest „większym ryzykiem” niż standardowa praktyka na budowie.

 14. Mam pytanie:

  Czy mogę ubiegać się o uprawnienia projektowe po studiach w Wielkiej Brytanii?
  Trzeba zaznaczyć ze po studiach architektonicznych w UK nie posiada się tytułu inżyniera.

 15. Witam,
  czy przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w zakresie projektowania praktykę budowlaną musi podpisać osoba posiadająca również uprawnienia projektowe?
  Czy może być to rozbite?
  Praktykę projektową podpisuje osoba z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń,
  a Praktykę budowlaną podpisuje osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi?

 16. Witam,
  jestem na ostatnim roku studiów magiserskich czy odbyta praktyka przed zakonczeniem studiów 2 stopnia (posiadając stopień inżyniera) również się liczy? czy dopiero po skonczonych studiach magisterskich?

  • Praktyka będzie brana pod uwagę pod warunkiem odpowiedniego jej zakresu, zgodnego z zakresem uprawnień o jaki Pani się ubiega oraz jeśli została odbyta pod nadzorem odpowiedniego kierownika praktyki.

  • To już zależy od tego czy jego uprawnienia będą odpowiednie ( większość techników posiada uprawnienia ograniczone) oraz daty kiedy te uprawnienia zostały uzyskane. Osoby posiadające uprawnienia budowlane nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a posiadające w treści uprawnień pojęcia „o powszechnie znanych rozwiązaniach” lub „w budownictwie osób fizycznych” nie mogą kierować praktyką zawodową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here