Portal UprawnieniaBudowlane.pl włącza się do akcji zbierania podpisów pod petycją do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, ich zakresu i podziału kompetencji między inżynierów i architektów oraz rodzajów specjalizacji uprawnień projektowych.

Akcja jest popierana Instytut Techniki Budowlanej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Przyłącz się i razem z innymi zmieniaj oblicze polskiego budownictwa.

Poniżej treść listu oraz tabela do zbierania podpisów.

Pismo-Petycja

Tabela na podpisy

 

Wypełnioną tabelę prosimy przesyłać  na adres:

Dawid Rychta

ul. Przeskok 16
05-200 Wołomin

PISMO DO SEJMU

 

Polscy Inżynierowie Budownictwa

Studenci Budownictwa

Kancelaria Sejmu RP

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Dotyczy:

Uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, ich zakresu i podziału kompetencji między inżynierów i architektów oraz rodzajów specjalizacji uprawnień projektowych.

 

 

Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę treści

i zakresu przyznawanych obecnie uprawnień budowlanych do projektowania w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

oraz ograniczonych uprawnień w specjalności architektonicznej poprzez rozszerzenie tychże uprawnień do poziomu odzwierciedlającego właściwy poziom wykształcenia, wiedzy, doświadczenia oraz praktyki zawodowej polskich inżynierów budownictwa.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie inżynier budownictwa (posługując się określeniem „inżynier budownictwa” mamy na myśli osoby, które uzyskały tytuł magistra inżyniera budownictwa lub inżyniera budownictwa) ma prawo uzyskać ograniczone uprawnienia w specjalności architektonicznej upoważniające do sporządzania projektów w specjalności architektonicznej do 1000m3 na terenie zabudowy zagrodowej (§ 16.2.). Jest to zbyt duże i niesłuszne ograniczenie, ponieważ po uzyskaniu odpowiedniej praktyki pod kierunkiem projektanta z doświadczeniem inżynier budownictwa jest w stanie posiąść wiedzę i umiejętności wystarczające do projektowania obiektów budowlanych, które są ponadto szczegółowo weryfikowane podczas egzaminu. W § 17. 1. wymienionego rozporządzenia zapisano: Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania (…) w zakresie: 1) sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu (…).

 

Jest to bardzo nieprecyzyjne stwierdzenie, które prowadzi do błędnych interpretacji i z tego powodu, inżynierowie budownictwa mogą działać na rynku projektowym jedynie jako konstruktorzy (de facto branżyści), a więc ich rola sprowadza się do obliczenia konstrukcji nośnej budynku. Pozostałe składowe opracowania takie jak np.: zaprojektowanie przegród budowlanych, zaprojektowanie izolacji akustycznych, przeciwwilgociowych oraz wszelkich innych elementów i detali budynku nie będących konstrukcją nośną zostały uznaniowo przyporządkowane do części architektonicznej opracowywanej przez kolegów architektów. Inżynierowie budownictwa pomimo tego, że posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz praktykę, aby móc projektować obiekty budowlane w zakresie ogólnobudowlanym (technologicznym) nie mogą takich czynności niestety wykonywać, a wymieniony zakres czynności uznaniowo przyporządkowano do części architektonicznej projektu.

Koledzy architekci w sporej części nie posiadają wystarczającej wiedzy z zakresu ogólnobudowlanego, a dokładniej materiałów budowlanych, technologii budownictwa, fizyki budowli oraz sztuki budowlanej, aby sami mogli sporządzać takie opracowania. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja zarówno dla grupy zawodowej inżynierów budownictwa oraz dla inwestorów, ponieważ jakość dokumentacji może nie być na odpowiednio wysokim poziomie technicznym oraz zawierać wiele błędów (temat został poruszony m.in. w miesięczniku Inżynier Budownictwa – numer ze stycznia 2009, „Uciążliwe błędy w projektowaniu budynków mieszkalnych”). Dodatkowo, architekci posiadają możliwość projektowania konstrukcji w ramach uprawnień ograniczonych

w bardzo szerokim zakresie, co jeszcze bardziej pogłębia dysproporcje w zakresie uprawnień obydwu grup.

 

Porównując standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia przedstawionych przez Rozporządzenie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki z dnia 12 lipca 2007 r. (wraz z późniejszą zmianą z 19 października 2009 r.) widać dysproporcję zakresu materiału nauczanego podczas studiów na obu kierunkach w tych spornych dziedzinach. Nie wymaga ona nawet komentarza. Pozwoliliśmy sobie zobrazować te różnice tabelarycznie:

 

 

 

Kształcenie w zakresie
Absolwent kierunku: Fizyki budowli Budownictwa ogólnegoi materiałoznawstwa
Architekturai Urbanistyka Budownictwo Architekturai Urbanistyka
Treści kształcenia: Właściwości cieplno-wilgotnościowe konstrukcji przegród budowlanych.Podstawowe zjawiska dotyczące oświetlenia światłem dziennym                         i sztucznym. Akustyka – propagacja                      w przestrzeni otwartej, akustyka wnętrz, izolacyjno akustyczna przegród. Podstawowe pojęcia z zakresu fizyki cieplnej budowli. Transport ciepła i masy w materiałach budowlanych oraz w budynkach. Izolacyjność termiczna przegród i elementów budowlanych. Bilans cieplny budynku. Oświetlenie wnętrz budowlanych. Podstawowepojęcia akustyki budowlanej. Izolacyjność akustyczna

od dźwięków powietrznych i

uderzeniowych.

Zagadnienia techniczne związane z projektowaniem i realizacją obiektów architektonicznych. Zasady tworzenia rysunków i opisów technicznych. Rodzaje, właściwościi zakresy

stosowania materiałów budowlanych.

Efekty kształcenia – umiejętnośći kompetencje: Uwzględniania wymagańcieplno-wilgotnościowych; projektowania architektonicznego ochrony przeciwdźwiękowej i

odpowiedniego oświetlenia.

Rozumienia zjawisk fizycznych zachodzących w budynku i jego elementach; stosowania pojęć i metod z zakresu: teorii wymiany ciepła i masyw przegrodach budowlanych, komfortu cieplnego pomieszczeń budynku, bilansu energetycznego budynków mieszkalnych, oświetlenia pomieszczeń

oraz akustyki.

Przygotowywania dokumentacjiarchitektoniczno-budowlanej; stosowania materiałów budowlanych

w projektowaniu.

 

 

Materiałów budowlanych Budownictwa ogólnego
Budownictwo
Podstawowe informacje dotyczące normalizacji materiałów i wyrobów budowlanych. Ogólna klasyfikacja materiałów budowlanych. Metody badań. Trwałości materiałów budowlanych. Materiały kamienne. Ceramika budowlana. Drewno. Bitumyi materiały hydroizolacyjne. Materiały termoizolacyjne i do izolacji akustycznej. Metale. Materiały wiążące. Kruszywa. Podstawowe informacje o tworzywach sztucznych. Przegląd wyrobów budowlanych. Atestacja i kontrola jakości materiałów                i wyrobów budowlanych. Cementy.

Zaprawy budowlane. Podstawowe informacje dotyczące normalizacji                              i klasyfikacji betonów cementowych. Składniki betonów – ich rola. Właściwości mieszanki i betonu stwardniałego.

Metody projektowania składu betonów. Podstawowe procesy technologiczne zachodzące                        w betonach. Kontrola jakości betonów.

Elementy budynków i konstrukcji budowlanych. Układy konstrukcyjne terminologia. Obciążenia konstrukcji klasyfikacja, zasady ustalania, kombinacje obciążeń.Wymiarowanie i zasady konstruowania murów z elementów drobnowymiarowych. Ściany w budynkach konstrukcja ścian                    w budynkach wykonanych                              w technologii tradycyjnej. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane. Przenoszenie obciążeń poziomych

przez ściany budynków wznoszonych w technologii tradycyjnej sztywność przestrzenna budynków. Zasady doboru i wykonania przewodów kominowych w budynkach. Kryteria doboru i wymagania stawiane pionowym i poziomym przegrodom budowlanym. Konstrukcja i zasady kształtowania schodów. Stropy gęstożebrowe zasady projektowania i konstruowania,

kryteria doboru elementów. Dachy                   i stropodachy oraz balkony i tarasy                  w budynkach wykonywanych                         w technologii tradycyjnej rodzaje konstrukcji,  kształtowanie połaci dachowych, pokrycia, odprowadzanie wód opadowych. Kryteria doboru stolarki i ślusarki budowlanej. Dylatacje w budynkach wznoszonych metodami tradycyjnymi – zasady doboru                                                            i konstruowania. Konstrukcje drewniane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Wymiarowanie elementów z drewna litego i klejonego warstwowo. Wymiarowanie połączeń                                  w konstrukcjach drewnianych.

 

Rozumienia procesów zachodzących w materiałach budowlanych; stosowania materiałów budowlanych; kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych. Stosowania przepisów technicznych i kryteriów doboru elementów konstrukcyjnych i izolacji w budynkach wznoszonych w technologii tradycyjnej; projektowania stropu, ścian i dachu w budynkach wykonywanych w technologii tradycyjnej; stosowania przepisów dotyczących utrzymania budynków  mieszkalnych i użyteczności publicznej.

 

Przyszły magister inżynier budownictwa, który ukończy studia magisterskie na kierunku budownictwo, w czasie trwania studiów uczestniczy w zajęciach (poza projektowaniem konstrukcji nośnych) z następujących przedmiotów: architektura i urbanistyka, projektowanie budowlane (budownictwo ogólne) oraz przedmioty związane z projektowaniem technicznym (fizyka budowli, materiały budowlane, rewitalizacja budynków, remonty  i modernizacje budowli). W suplemencie B do dyplomu ukończenia uczelni, w części dotyczącej sylwetki absolwenta znajduje się następujący zapis: Absolwent kierunku budownictwo w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskał podstawę do pracy twórczej w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich (…).

Powyższy zapis wyraźnie wskazuje, że oprócz konstrukcji inżynierskich adept budownictwa posiada odpowiednią wiedzę w zakresie pracy twórczej i projektowania obiektów budowlanych, a więc projektowania w zakresie architektonicznym, ogólnobudowlanym (czy technologicznym) oraz konstrukcyjnym. Obowiązujące przepisy jednak ograniczają mu tą możliwość. Jest to sytuacja  nielogiczna i upokarzająca, wymagająca podjęcia zdecydowanych działań.

Podczas egzaminu na uprawnienia budowlane od przyszłego projektanta inżyniera budownictwa wymagana jest znajomość zarówno prawa budowlanego jak i warunków technicznych, które to podczas projektowania konstrukcyjnego są w zasadzie wykorzystywane jedynie w zakresie odporności ogniowej budynków przy obliczaniu konstrukcji nośnej. Pozostałe kwestie zostały uznaniowo przejęte przez kolegów architektów, co jest sytuacją wysoce nieprawidłową i niesłuszną.

Stworzono sztuczny podział na architekturę i konstrukcję, a te aspekty budownictwa są ze sobą nierozerwalnie związane i zazębiają się wzajemnie. Analogicznie zazębiać i pokrywać powinny się kompetencje, a co za tym idzie uprawnienia do projektowania architektów i inżynierów, z tym że każda z tych grup będzie się specjalizować w swojej branży wiodącej, ale jednocześnie powinna mieć możliwość projektowania całościowego budowlanego obiektów budowlanych. Nie można rozpatrywać architektury bez konstrukcji budynku i odwrotnie – obie te materie są ze sobą bezsprzecznie związane  i razem muszą być objęte projektowaniem.

W wielu krajach europejskich inżynierowie budownictwa są traktowani na równi z architektami, jeśli chodzi o możliwość sporządzania projektów budowlanych w zakresie architektonicznym, natomiast uprawnienia do projektowania posiadają również technicy budownictwa, a nawet mistrzowie murarscy – w ograniczeniu do niewielkich obiektów do 250m2 (tak jest np. w Niemczech). Jako przykład można przedstawić również przepisy obowiązujące w Czechach, które certyfikowanego inżyniera uprawniają do samodzielnego projektowania wszelkich budynków (w tym do sporządzania projektów zagospodarowania terenu) z wyjątkiem budynków o wysokiej wartości architektonicznej oraz brania udziału w projektowaniu budynków o wysokiej wartości architektonicznej projektowanych przez certyfikowanego architekta.

W innych krajach Unii Europejskiej również inżynierowie budownictwa mają swobodny dostęp do projektowania architektonicznego np. w Finlandii i Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii istnieje ochrona tytułu architekta poprzez mechanizm Architects’ Registration Board, ale to jest tylko ochrona tytułu architekta – projektować może każdy.

Podobne wytyczne znajdują się w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r., gdzie stwierdzono że: Krajowe regulacje w dziedzinie architektury oraz podejmowania i wykonywania działalności zawodowej przez architektów mają bardzo zróżnicowany zakres. W większości Państw Członkowskich działalność w dziedzinie architektury prowadzona jest de iure bądź de facto przez osoby posiadające wyłącznie tytuł architekta lub dodatkowo także inny tytuł, przy czym osoby te nie mają wyłączności na prowadzenie takiej działalności, chyba, że wynika to z przepisów ustawowych. Działalność ta, bądź tylko niektóre jej rodzaje, może być wykonywana także przez przedstawicieli innych zawodów, w szczególności przez inżynierów, którzy uzyskali specjalistyczne wykształcenie w dziedzinie budownictwa lub sztuki budowania.

Dlaczego więc w naszym kraju obowiązujące przepisy są sprzeczne z Dyrektywą i wyraźnie dyskredytują krajowych inżynierów budownictwa jako samodzielnych projektantów ?

W Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w Art. 2. stwierdzono że: Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa polega na projektowaniu obiektów budowlanych (…).

Mowa jest więc o projektowaniu obiektów budowlanych, a nie o projektowaniu jedynie konstrukcji nośnej obiektów budowlanych. Można ponadto przytoczyć treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004r. z późniejszymi zmianami w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej (§1).

Oprócz tytułu architekta są jest także, tytuł inżyniera budownictwa. Tak więc zagraniczni inżynierowie budownictwa, jeżeli uzyskają w swoim rodzinnym kraju uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym, mogą taką działalność  prowadzić również w Polsce. Natomiast nasz rodzimy inżynier nie posiada takiej możliwości, ponieważ jego kompetencje do samodzielnego projektowania są ograniczone do budynków na terenach wiejskich o kubaturze 1000m3. Dlaczego również możliwość projektowania zależy od rodzaju terenu zabudowy, a nie od rodzaju i na przykład wielkości projektowanego budynku. Inżynier budownictwa może zaprojektować budynek jednorodzinny na terenie zabudowy zagrodowej wiejskiej, a identycznego budynku w mieście już nie. Uważamy, że tak brzmiące przepisy są niekonstytucyjne i nie gwarantują równości wobec prawa.

Podsumowując, zwracamy się z prośbą do Sejmu RP o podjecie działań mających na celu zmianę oraz doprowadzenie obowiązujących przepisów do logicznego i prawidłowego stanu poprzez:

1) wykreślenie z Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zapisu „w zabudowie zagrodowej” w ograniczonych uprawnieniach projektowych w specjalności architektonicznej oraz podwyższenie ograniczenia kubaturowego do 1500m3 lub wprowadzenia ograniczenia do budynków niskich (N) według klasyfikacji zawartej w §8 warunków technicznych;

2) umożliwienia projektowania przez inżynierów budownictwa, posiadających uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, budynków przemysłowych, magazynowych i gospodarczych bez ograniczeń kubaturowych.

3) wprowadzenie zapisu umożliwiającego zdobycie uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń przez inżynierów budownictwa, po odbyciu odpowiednio wydłużonej praktyki (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r., Art.47 pkt 2).

Mając na uwadze ostatnio przeforsowaną uchwałę odnośnie ograniczonych uprawnień wykonawczych dla techników budownictwa, proszę o jednoczesne podjęcie działań mających na celu urealnienie wadliwie skonstruowanego podziału uprawnień budowlanych inżynierów budownictwa i architektów  oraz sprecyzowanie zakresu specjalności projektowych adekwatnie do posiadanej wiedzy, przygotowania zawodowego oraz doświadczenia członków naszej Izby zgodnie z tendencjami panującymi na całym świecie oraz zgodnie z wytycznymi Parlamentu Europejskiego.

Reasumując powyższe stwierdzenia, liczne opinie, osób związanych  z architekturą i inżynierią lądową oraz poddając pod uwagę zebrane doświadczenia i praktykę – możemy z całą stanowczością stwierdzić, iż spotyka się osoby z tytułem architekta – świetnie rozumiejące fizyczne i mechaniczne aspekty obiektów budowlanych – co pozwala im na projektowanie elementów wymagających wiedzy konstruktorskiej i typowo inżynieryjnej. Analogicznie, spotyka się także inżynierów budownictwa potrafiących wykonywać świetne projekty architektoniczne obiektów, o których można powiedzieć, że mają bardzo dobry styl, są funkcjonalne i doskonale komponują się w otoczenie, przy jednoczesnym wysokim standardzie oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Uważamy, że obecny stan – powodujący sztuczny podział nie sprzyja rozwojowi naszego zawodu, a wręcz przeciwnie – sprzyja jego degradacji

– pośrednio degradując też zawód architekta.

 

 

Z poważaniem,

 

Polscy  Inżynierowie Budownictwa

Studenci Budownictwa

 

 

Do wiadomości:

 

1)    Polska Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Mazowiecka 6/8 00-048 Warszawa

2)    Minister Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

3)    Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa

86 KOMENTARZE

 1. Generalnie jestem za likwidacją wszelkich zbędnych barier w działalności gospodarczej, ale tu akurat mam poważne wątpliwości. Widziałem mnóstwo domów projektowanych przez inżynierów budownictwa (niektórzy mają uprawnienia jeszcze z dawnych czasów a innym ktoś te projekty podpisywał). Zazwyczaj są to obiekty bardzo poprawne technicznie, choć funkcjonalnie przypominają trochę mieszkania z wielkiej płyty (ale to już problem inwestora). Niestety, estetycznie przypominają mi architekturę mieszkaniową współczesnej Białorusi (kto był, ten wie, co mam na myśli). Problem z „kubaturówką” jest taki, że mocno oddziałuje ona wizualnie na otoczenie. Od jakości artystycznej projektów zależy krajobraz całego miasta i regionu. A jeden „gargamel” potrafi zeszpecić okolicę w promieniu kilometra…

 2. Dla jasności fragment sylwetki absolwenta:
  „Absolwent kierunku budownictwo w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskał podstawę do pracy twórczej w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich (…)”.
  Proszę więc nie pisać nieprawdy, że inżynier na studiach budowlanych nie jest uczony projektowania budynków i nie ma do tego podstaw. Lobby architektoniczne zapewniło sobie gwarancję dostępu do zawodu poprzez formalne regulacje – żaden budynek na terenach poza zabudową zagrodową nie może być zaprojektowany bez udziału architekta. To jest zwyczajny monopol i deprecjacja zawodu inżyniera budownictwa w Polsce. Dziwne, że w przypadku mostów może je kompleksowo projektować inżynier po budownictwie bez udziału architekta, a są to też elementy otaczającej nas przestrzeni.

 3. Każda wyższa uczelnia w Polsce może obecnie w ramach danego kierunku prowadzić dowolne specjalności z zastrzeżeniem, że przedmioty obowiązkowe dla danego kierunku muszą zostać zrealizowane.

  Do takich przedmiotów zalicza się, te które wymieniłem wcześniej pozwalające zdobyć wiedzę, niezbędną do kompleksowego projektowania budynków współczesnych.

  Czyli każdy absolwent budownictwa musi je mieć niezależnie od tego jak nazywa się specjalność.

  Specjalność może się nazywać np. budynki energooszczędne, itp. (czyli takie jak współcześnie powinno się projektować) i zawierać dowolne przedmioty, które pozwolą zdobyć potrzebną wiedzę. Tak obecnie się dzieje.

  Wykazałem, że każdy absolwent budownictwa powinien posiadać niezbędną wiedzę do kompleksowego projektowania BUDYNKÓW ponieważ przedmioty dotyczące budownictwa ogólnego są obowiązkowe.

  Nazwy specjalności uprawnień budowlanych oraz ich zakres są umowne (zmieniały się kilkukrotnie)

  Obecnie MŁODY INŻYNIER BUDOWNICTWA może zdobyć uprawnienia pozwalające kompleksowo projektować budynki do 1000m3 w zabudowie zagrodowej.

  Dlaczego właśnie tak? Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. (Jest wynikiem lobbingu różnych środowisk, którym taki stan rzeczy odpowiada)

  Takie rozwiązanie jest oderwane od tego co obowiązuje w innych krajach UE np. w Niemczech, Czechach itd.

  Kierunek Architektura i Urbanistyka poza projektowaniem budynków współczesnych (projektowanie architektoniczne budynków)uczy historii architektury i projektowania urbanistycznego. Tym różnią się te dwa kierunki dotyczące budownictwa.

 4. 1. Kierunek budownictwo na mojej politechnice, dzieli się na specjalności: konstrukcje budowlane, technologia i org. budowy, drogi i mosty (na innych jest podobnie) – nie ma na nim architektury. Po budownictwie możesz projektować szeroki zakres obiektów inżynierskich. Natomiast projektowanie architektoniczne jest w zakresie odrębnego kierunku.
  2. Sama praktyka nie wystarczy, potrzebne są podstawy teoretyczne zdobyte na studiach. Idąc twoim tokiem rozumowania powinniśmy w ogóle pozostawić możliwość zdobycia uprawnień na zasadzie odbytej praktyki, także specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  3. Lobby architektów nie ma wyłączności na projektowanie hal przemysłowych, ponieważ bez współpracy konstruktora, branżystów i specjalistów nie ma możliwości zaprojektowania takich budynków. Ponadto wiele obiektów przemysłowych np instalacje, zbiorniki, konstrukcje wsporcze, itd. jest wykonywanych bez udziału architekta.

 5. Na studiach na kierunku budownictwo jest bardzo wiele przedmiotów, które uczą kształtować prawidłowo współczesne budynki np. budownictwo ogólne, fizyka budowli, materiały budowlane, technologie, geometria wykreślna, rysunek techniczny itp. Mogę się zgodzić, że na kierunku budownictwo nie uczy się projektować architektury bo coś takiego nie istnieje uczy się natomiast PROJEKTOWAĆ KOMPLEKSOWO WSPÓŁCZESNE BUDYNKI.

  Zgadzam się również, że na kierunku budownictwo nie ma tak wielu przedmiotów z historii architektury, rzeźby czy malarstwa dlatego budynki zabytkowe powinny zostać wyłączną domeną architektów, artystów.

  Dziwie się, że tak wszechstronnie wyedukowana osoba jak inż_architekt tego nie wie. (różne są uczelnie, różni są studenci może stąd te braki…)

 6. Piszemy o inżynierach budownictwa ogólnego i uprawnieniach do projektowania budynków. Projektowanie konstrukcji (konstruktor) jest tylko jedną z wielu specjalności, jaką się może zajmować inżynier po budownictwie ogólnym. Architektów np. nie uczy się spraw technicznych na studiach jednak ten zakres projektują w zasadzie uznaniowo. Nie jest też prawdą, że na budownictwie nie ma żadnych zajęć z zakresu projektowania i architektury oraz urbanistyki, a praktykę zdobywa się w pracy zawodowej, a nie na studiach.
  Ograniczenie uprawnień projektowych inżynierów budownictwa do 1000m3 w zabudowie zagrodowej jest kpiną w polskich inżynierów budownictwa. Daje to architektom gwarancję dostępu do zawodu poprzez formalne regulacje na prace projektowe – przyznał to arch. Dziekoński w wywiadzie dla Zawód Architekt kiedy pracował w Ministerstwie Infrastruktury. Deprecjacja zawodu inżyniera budownictwa ogólnego jest faktem, a nie przypuszczeniem.
  W hali przemysłowej nie ma potrzeby udziału architekta. Proponowane szukanie „tańszego” to płacenie haraczu dla architekta i brak honoru ze strony lobby architektów, które ma wyłączność na takie prace. Proszę nie podawać nieprawdziwych informacji. Dumping cenowy będzie trwać tak długo jak monopol na prace projektowe na rzecz architektów. Zniesienie tych barier spowoduje wzrost jakości projektów i zdrową konkurencję na rynku.

 7. Szanowny Panie Dziedzio, pisze Pan po prostu nieprawdę i zastanawiam się czy jest pan kompletnym ignorantem w dzidzinie projektowania budowlanego i stanu prawnego, czy z prmedytacją próbuje przyciągnąć niezorientowanych czytelników do swojej tezy. Pozwalam sobie zabrać głos w dyskusji ponieważ pracuje 15 lat w zawodzie projektanta i ukończyłem oba kierunki architeturę i budownictwo. Podstawą samodzielnego projektowania jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia i odbycie stosownej praktyki. To nie jest żaden lobbing i blokowanie dostępu, tylko minimum jakie powinno być wymagane od projektanta architektury lub konstruktora, który ponosi odpowiedzialność za swoją pracę. Na studiach inżynierskich na kierunku budownictwo, jak pisałem wcześniej, nie uczy się w ogóle projektowania architektonicznego w szeroko pojętym znaczeniu tej dziedziny. Dlatego proszę sobie zadać trud i uczciwie skończyć odpowiednie studia, tym bardziej, że obecnie uczelnie przyjmują każdego chcącego.
  Aby zaprojektować budynek, czy halę, niezbędna jest specjalistyczna wiedza wielu branż: architekta, konstruktora, branżystów, specjalistów w wybranych dziedzinach. Koordynacja wszystkich branż często spada na architekta, choć proszę mi wierzyć, wcale tego nie pragną. Zajmować może się tym dowolna osoba np inżynier budownictwa.
  Z przerażeniem obserwuję jak dumping cenowy i chęć zdobycia tematu za wszelką cenę powoduje to, że branże i osoby, które powinny ze sobą wspólpracować w celu stworzenia ładnego, funkcjonalnego i bezpiecznego obiektu wzajemnie się wygryzają.

 8. Witam.
  Muszę powiedzieć że z ciekawością przeczytałem wszystkie wcześniejsze wypowiedzi. Jestem inżynierem budownictwa, mam uprawnienia konstrukcyjne od 2009 roku. Prowadzę pracownię projektową w 30 tys mieście, w którym nie ma ani jednego architekta z pełnymi uprawnieniami. Projektuję w branży architektonicznej i konstrukcyjnej. To co zrobiono z uprawnieniami dla konstruktorów to skandal. Przecież w chwili obecnej ja, który mogę zaprojektować konstrukcję wieżowca nie mogę adaptować typowego projektu domu jednorodzinnego albo zaprojektować architektury budynku gospodarczego, magazynu itp. Czy Wy architekci nie widzicie tego problemu, że w małych miejscowościach ludzi nie stać na adaptację projektu za 5 tys złotych? Tym bardziej jechać z taką adaptacją do większego miasta? Swoją drogą to izba architektów to jakiś stwór z innej planety. Tych ludzi którzy tam pracuję powinni pozamykać. Dlaczego? Ponieważ zabierają swoim kolegom architektom uprawnienia za to że podpisują konstruktorom projekty! Przecież to czysta chipokryzja! A kto ma podpisywać, skoro sami sobie takie prawo napisaliście. Proszę mnie źle nie zrozumieć, znam kilku świetnych architektów, ale także bylejakich. Świetni architekci, świetni konstruktorzy obronią się sami nawet jeśli zwiększy się uprawnienia dla jednych i drugich, tylko dajcie taką szansę! W tej chwili sytuacja jest naprawdę nienormalna! A będzie jeszcze gorzej jak się tego nie zmieni bo starzy inżynierowie, którzy mają o wiele szersze uprawnienia powoli odchodzą…
  Pozdrawiam i apeluję do Pana Gowina – rozgoń Pan izby architektów na cztery wiatry.

 9. „Ale w jaki sposób architekt jest wyższy wg prawa to nie mam pojęcia”

  Ponieważ przyjęło się w rozporządzeniu, że po podziale specjalności ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ na architektoniczną i konstrukcyjno-budowlaną do architektonicznej przypisano możliwość wykonania planu zagospodarowania działki czyli usytuowania budynku. I zablokowano INŻYNIEROM BUDOWNICTWA zdobycie specjalności architektonicznej w takim zakresie by mógł samodzielnie projektować budynki, które nie są zdobione artystycznymi rzeźbami itp. Czyli tym na czy się znają architekci a na czym nie znają się inżynierowie budownictwa.

  W obecnych czasach poza budynkami chronionym przez konserwatora zabytków wszystkie pozostałe budynki powinien mieć prawo projektować kompleksowo INŻYNIER BUDOWNICTWA

 10. Wojtek, poszukaj sobie innego tańszego architekta. Jak to mówią architektów jak psów, możesz wybierać do woli. Ale w jaki sposób architekt jest wyższy wg prawa to nie mam pojęcia. Zeby zrealizować projekt potrzebuje konstruktora, branżystów, którzy też moga zawyżać cenę.

 11. Odświeżam temat – wydaje mi się na czasie w związku z deregulacjami Gowina.
  Jestem konstruktorem – i oczywiście podpisuje się pod ta petycją, a zaraz wytłumaczę dlaczego drodzy architekci. W swojej pracy zawodowej w większości projektuję budynki (hale) przemysłowe, gdzie 90% całości zajmuje konstrukcja. Oczywiście technologia jest tutaj nadrzędna i wymusza konstrukcję budynku. Do wykonania projektu potrzebny jest także architekt, który z racji swej wyższości wg prawa, zazwyczaj jest stroną dla inwestora, a konstruktorom – jako branżystą – zleca wykonanie konstrukcji. Nie trudno zgadnąć kto bierze najwięcej, a robi najmniej – architekt; dlaczego więc konstruktor odpowiadający za bezpieczeństwo konstrukcji hali stalowej i wykonujący największą część pracy nie może samodzielnie jej wykonać bez architekta? Tu mamy sytuację patologiczną. Jestem za tym, aby konstruktor mógł samodzielnie wykonać budynek przemysłowy (gdzie artystyczna wizja takiego budynku ogranicza się do doboru koloru obudowy), tak samo jak samodzielnie może zaprojektować port/nabrzeże.
  Przeszedłem też drogę od brania całych tematów i zlecania części architektury architektom – wniosek jest z tego taki, że wyceny architektów były z palca wyssane i zawyżone, żeby popsuć moją ofertę.

 12. hej, Wedlug mnie podzial w Polsce jest wogole sztuczny. pracuje w UK od 7 lat, glownie na budowie ( jestem architektem).Tutaj zlozenie projektu nie wymaga podpisu, ani architekta, ani konstruktora. Podpisuje sie z reguly inwestor. Kazdy moze sobie narysowac i policzyc. Urzad i tak sprawdzi.
  Inna sprawa ze tutejsi architekci to o dupe rozbic, nie maja zadnego pojecia o konstrukcji. Dobry technician jest wart 5 takich.
  Rynek podzielil sie na firmy ktore robia koncepcje i firmy ktore potrafia ja wybudowac i zaden wykonawca nie bedzie chcial pracowac z firma architektoniczna robiaca tylko koncepcje bo wiadomo ze beda klopoty.
  Mnie proponowano prace w biurze konstruktorow, mimo ze jestem archtektem. Tutaj kazdy robi co potrafi i tak powinno byc wszedzie.

 13. Za parę lat konstruktorzy będą bezrobotnymi jak budownictwo dalej siądzie.Uprawnienia konstrukcyjno – budowlane powinny obejmować zakres jak przed rozporządzeniem z 2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych CZYLI DROGI W OGRANICZONYM ZAKRESIE. W dzisiejszym stanie prawnym przy brukowaniu drogi wewnętrznej trzeba zatrudniać drogowca.

 14. Skoro masz dorobek twórczy w dziedzinie architektury to dlaczego nie możesz zdobyć uprawnień bez ograniczeń mając wykształcenie pokrewne dla danej specjalności jaki mjest budownictwo? Nie rozumiem tego absurdu prawnego.

 15. To architekcie2 pokaż że masz praktykę i ja ci uprawnienia nawet nieograniczone do konstrukcji uznam. Wymienność praktyki z kształceniem teoretycznym liczy się zgodnie z przepisami unijnymi jak 1:3. I wszystko gra. Uprawnienia mają potwierdzać to co umiesz i robiłeś, a nie to co cię teoretycznie uczyli. Takie małe przestawienie myślenia z naszego pięknego kraju z przepisami rodem z PRLu. Trzeba otwierać, a nie zamykać.

 16. Ja mam kompleks konstruktora. sprawdza stefy sniegowe, wiatrowe, przyjmuje schemat konstrukcyjny, zaklada profil, przekroj, dobiera zbrojenie, wklepuje obciazenia, sprawdza ugiecia, stany graniczne i voila. Do tego nie trzeba 5 lat studiow.

 17. Na wstępie kilka słów prawdy dla architektów. Inżynierowie budownictwa, zainteresowani zaproponowanymi zmianami to w 90% już architekci, bo pracują projektując branżę architektoniczną. Radzimy sobie, bo każdy podpis ma swoją cenę i nie jest problemem zdobyć autoryzację architekta za 200zł. To czego się domagamy to równości. Architekt może się ubiegać o uprawnienia do projektowania konstrukcji w zakresie ograniczonym co w praktyce daje mu dość szerokie pole działania. Natomiast uprawnienia architektoniczne w zakresie ograniczonym, o które może się starać inżynier są w praktyce bezużyteczne.
  Inna sprawą jest powszechne przekraczanie zakresu uprawnień przez architektów, bo nie da się ukryć, że do określania fizyki budowli jesteśmy lepiej przygotowani i każdy projekt architektoniczno-budowlany powinien być również sygnowany przez budowlańca. Ale to już kwestia słabego kształcenia kadry urzędników, którzy potrafią przyjąć projekt domku jednorodzinnego z podpisem samego architekta, a bez konstruktora.
  Kolejną formą dyskryminacji jest możliwość podjęcia studiów II stopnia po budownictwie na architekturze i po architekturze na budownictwie. Różnice programowe są praktycznie takie same, natomiast wiele uczelni pozwala architektom dostać się na budownictwo lecz nigdzie nie można studiować architektury po budownictwie. Widać lobby architektów ma również chody w Ministerstwie Edukacji. Żaden inżynier nie chce uprawnień architektonicznych za darmo, ale dajcie nam szansę studiowania, praktykowania i nauki, bo dalsze ograniczanie dostępu do zawodu spowoduje jedynie obniżenie jakości polskiej architektury. My i tak będziemy projektować architekturę, bo z samych konstrukcji przeżyć się nie da, co jest również skutkiem waszej polityki finansowej.

 18. dyskusja się rozwinęła..
  na wstępie pragnę wyrazić ubolewanie jeśli mój komentarz uraził zasłużonych w działaniu architektów – tu zwracam honor..przyjemnością móc się od nich uczyć ..
  komentarz niegrzeczny-wybaczcie, ale niestety spowodowany emocjami dnia kiedy to po raz kolejny okazuje się, że przyjdzie naprawić błąd architekta..

  bo problem tkwi w architektach [niestety w sporej części] popełniających w projektach merytoryczne błędy, za które odpowiedzialność ponoszą wszystkie branże..
  brak znajomości podstaw konstrukcji pominę, choć wypadałoby w trosce o życie inwestorów poznać choć minimum..

  lecz dyskusja właściwie zbędna – każdy w swej pracy zaw. spotkał dobrego architekta i złego konstruktora i odwrotnie..

  jestem przeciwko narzucaniu ograniczeń, odbieraniu inż, skoro czuje, możliwości kreowania przestrzeni;
  od tego są plany zagosp.
  oczywiście praktyka w danej branży musi pozostać konieczna..

  jestem też za tym, aby zmiany zadziałały w drugą stronę..ale myślę, że architektom może być trudniej pojąć temat..choć i oczywiście zdarzają się zdolniejsi od konstr…dla nich szacunek..

  Szanowni Oburzeni Architekci pamiętajcie, że wyobraźnia przestrzenna konstruktora jest warunkiem koniecznym zaistnienia konstrukcji [nie macie na nią wyłączności], konstruowanie [‚nie’ budowanie] to nie tylko obliczenia..
  wyczucie estetyki też myślę się znajdzie -to się po prostu ma ..,
  a resztę regulują plany..
  ___
  konstr, arch[z wyboru konstr, czasem trochę zły na architektów partaczy..]
  pozdrawiam architektów RZETELNYCH

 19. Architekltem trzeba się urodzić ,a nie nim być i nosić dumnie głowę ponad wszystkimi i innymi (także w chmurach) .
  Architekt to tylko nazwa dopóki nie będziesz miał dorobku – uznanego dorobku.
  Jestem inżynierem, a także rzeczoznawcą.
  Studiowałem i mieszkałem na studiach z architektami.
  Wielu z nich można nazwać ARCHITEKTAMI dużego formatu ,(dorovbek, konkursy uznanie )i żaden inżynier nie narysuje i nie ogarnie tego co są w stanie wymyślić.Jednakżen sprawdzam projekty „architektów” także z tytułami doktorów i popełnianie błedy na poziomie akademickim nie pozwalały by mi przyznać im uprawnień do kierowania przez nich zaprojektowanymi obiektami.
  Jedna wielka katastrofa.
  Znam też architektów -inżynierów i inżynierów -architektó lepiej projektujących od inżynierów
  i architektów.

  Nie daliby sobie rady sami ,więc muszą być w części jednym i drugim.

  Na tym poprzestańmy i pozwólmy robić każdemu to co potrafi i do cxzego ma zdolności.
  Durne przepisy niech ich nie ograniczają w żaden sposób jak to czynią urzędnicy w wydziałach Architektury z którymi walczą i architekci i konstruktorzy. Tych należy się bać i ich ograniczyć w posiadanych uprawnieniach do do decydowania z ARCHITEKTÓW i INZYNIERÓW .

  popieram petycję w całej rozciągłości jak i kilku moich przyjaciół architektów.

 20. Ej gumiaki dlaczego wpisujecie sie za kierownikow robot elektrycznych i sanitarnych w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym do dziennika budowy i oddajecie oświadczenie do PINB ze wszystko jest zgodnie z projektem i przepisami? Przecież macie uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji a nie w zakresie elektryczym i sanitarym.
  Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
  1) oryginał dziennika budowy;
  2) oświadczenie kierownika budowy:
  a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz PRZEPISAMI.

  Art. 42. 1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

  4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

  DLACZEGO SIE PODPISUJECIE ZA KIEROWNIKOW ROBÓT I TYM SAMYM POSWIADCZACIE NIEPRAWDE ZE ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

 21. Ja jestem inżynierem budownictwa, ale nie konstruktorem. I co teraz Nataszo?

  Niestety, nie chcecie być po jednej stronie barykady.

 22. …czytam te pyskowke i rece mi opadaja… niektorzy nawet wyzywaja architektow od tepakow, a potem usiluja uzywac jezyka angielskiego i bardzo marnie im to wychodzi…

  ja pracuje dla dewelopera, a w firmie mamy kilka dzialow, m. in. projektowy i konstrukcyjny. nikt nie usiluje pracowac w dwoch jednoczesnie… chcialabym myslec, ze jestesmy po jednej stronie barykady, bo tylko wtedy architektura bedzie jakos wygladac i funkcjonowac.

  …i choc czasem ciezko jest zaakceptowac prawde: architekt projektuje budynki a konstruktor je buduje. jak chcesz projektowac – ksztalc sie na architekta, a jak budowac, badz konstruktorem

 23. Witam
  Tak wogóle to trzeba zacząć od tego, że architekci są zwykłymi pędzlami po których trzeba się trudzić z wykonaniem obiektu. Projektuje wiele budynków do 1000m3 i nie wiem jaką trudność jest w takim projektowaniu dla inż. budowlanego. To ja jako inż. bud. wiem jakie ściany, słupy, krokwie, fundamenty itd. dobrać aby było wszytko ok. Mama nadzieję że niebawem się to zmieni na naszą korzyść.

 24. Obecnie na każdej politechnice na wydziale budownictwa są bardzo różne specjalności, przedmioty, bo to każda uczelnia z osobna odpowiada za swoje kierunki.

  Czyli zaczyna się liczyć prestiż uczelni
  a wiedza zdobyta w uczelni XX nie jest tym samym co w YY.

  Zawód INŻYNIERA BUDOWNICTWA wymaga oczywiście wyobraźni przestrzennej a poczucie estetyki to indywidualna sprawa…

  Uczyć się trzeba całe życie…

  Dlatego tym bardziej dziwią (wprowadzone całkiem niedawno) kuriozalne ograniczenia w wykonywaniu zawodu PROJEKTANTA BUDYNKÓW dla młodych INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.

  Całkowicie popieram zmiany proponowane w petycji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here