Kierownik praktyki to osoba sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki kandydata ubiegającego się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Potwierdza on odbywanie praktyki zawodowej oraz dokonuje ogólnej oceny teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności uprawnień.
Osoba potwierdzająca odbycie praktyki zawodowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz być wpisaną na listę członków Izby w całym okresie trwania praktyki.
Potwierdzenie odbycia praktyki odbywa się za pomocą oświadczenia , do którego należy dołączyć kopię decyzji w sprawie nadania uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz zaświadczenie / zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwiej izby samorządu zawodowego. (ważne przez cały okres trwania praktyki zawodowej kandydata ).

Prawo budowlane dodatkowo definiuje patrona praktyki zawodowej, czyli osobę, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. Pod jego patronatem można odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów, będącą  równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych.

Sprawdzenia czy osoba potwierdzająca praktykę była / jest członkiem właściwej okręgowej Izby Inżynierów i posiada ubezpieczenie OC można dokonać na stronie PIIB – Lista członków, wpisując imię i nazwisko opiekuna w formularz wyszukiwania.

 

163 KOMENTARZE

 1. Dzień dobry, czy kierownikiem i opiekunem danej budowy musi być ta sama osoba? Czy może być inna osoba z tej samej firmy z odpowiednimi uprawnieniami ?

  • Może być osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Nie musi to być kierownik budowy, ale najlepiej by był co najmniej kierownikiem robót. A optymalnie by także był wpisany w dziennik budowy.

 2. Dzień dobry,
  pracuje z jako inżynier sanitarny na budowie z ramienia podwykonawcy. Mój kierownik robót posiada uprawnienia z ’75 roku więc nie może zostać moim opiekunem praktyk. Czy w takim razie opiekunem praktyk może być kierownik robót sanitarnych z ramienia generalnego wykonawcy?

  • Oczywiście opiekunów praktyki może być więcej niż jeden. Po prostu każdy musi spełniać warunki oraz wypełnić oświadczenie potwierdzające praktykę.

 3. Jestem pracownikiem nadzoru budowlanego. Powiatowy Inspektor, mój przełożony jest prawnikiem i w związku z tym, nie posiada uprawnien budowlanych, natomiast w urzędzie zatrudnione są osoby posiadające uprawnienia budowlane i przynależne do izby. Pracuję w wydziale inspekcyjno-kontrolnym. Czy jest możliwość podpisania mi praktyk przez innego pracownika, niebędącego moim przełożonym, a spełniającym wszystkie wymagania?

  • Teoretycznie jest taka możliwość, ale raczej nie jest to zgodne z intencją ustawodawcy oraz komisji kwalifikacyjnej i w razie wyjścia na jaw mogą grozić konsekwencje prawne dla Ciebie i podpisującego.

 4. Witam.
  1. Czy praktykę do uprawnień kondtrukcyjno-budowlanych może podpisać mi kierownik który ma uprawnienia wydawane po technikum?
  2. Czy może podpisać praktykę inspektor wpisany w dziennik budowy od strony inwestora, jeśli byłem na tej inwestycji zatrudniony u generalnego wykonawcy?

 5. Witam
  w jednym czasie na budowie, kierownik budowy jako opiekun praktyki na tej samej budowie ilu może mieć praktykantów na uprawnienia

 6. Czy praktykę specjalności inżynieryjnej drogowej może podpisać Kierownik Budowy (posiadający uprawnienia drogowe) ale na budowie zgłoszony jako mostowiec. Czy w takim przypadku praktykę powinien podpisać Kierownik Robót drogowych?

  • Praktykę powinna podpisywać osoba posiadająca uprawnienia odpowiadające swym rodzajem i zakresem tym, o które się ubiegamy.

 7. Witam,
  czy w przypadku, gdy pracuję na stanowisku inżyniera u Generalnego Wykonawcy, a kierownik robót jest zatrudniony u podwykonawcy może on mi podpisać odbytą praktykę zawodową ?

  • Jest taka możliwość. Oczywiście pod warunkiem, że spełnia on wymagania dla kierownika praktyki zawodowej. Dobrzy byłoby także aby był on wpisane w dziennik budowy.

 8. Witam, czy w przypadku dwóch kierowników praktyki, gdzie jeden z nich ma uprawnienia instalacyjne w ograniczonym zakresie do instalacji gazowych, cieplnych i wentylacyjnych, a drugi ma uprawnienia bez ograniczeń i u niego też odbywałem praktykę z pozostałych zakresów wyłączonych u pierwszego to nadal mogę starać się jedynie o uprawnia w ograniczonym zakresie ?

  • W opisywanym przypadku będzie można starać się co najwyżej o uprawnienia w ograniczonym zakresie.
   Piszę „co najwyżej” gdyż docierały do nas informacje, iż niektóre izby nawet do uprawnień w ograniczonym zakresie wymagały kierownika praktyki z uprawieniami bez ograniczeń.

 9. Witam
  Czy osoba nie mająca uprawnień budowlanych (będąca na praktyce potrzebnej do uzyskania uprawnień) pracująca w firmie wykonawczej może podpisywać protokoły odbioru próby ciśnieniowej lub inne dokumenty tego typu. Czy wykonawca ma prawo napisać upoważnienie dla tej osoby do podpisywania ww. dokumentów.

  • Zwykle jeżeli do budowy instalacji wymagany jest kierownik budowy to on podpisuje takie protokoły. Gdy natomiast nie jest wymagany, to robią to osoby z odpowiednimi świadectwami kwalifikacji.
   Upoważnienie raczej nie wchodzi w rachubę.

 10. Czy jeśli praktyki podpisuje kierownik robót, to musi on być wpisany do dziennika budowy? Jeśli tak, czy izba może zażądać dowodu (np skan dziennika budowy) aby to potwierdzić?

  • Jest to dobrą praktyką aby kierownik robót podpisujący praktykę był wpisany w dziennik budowy, aby w razie wątpliwości łatwo było udowodnić, że pracował na tej budowie.

 11. Witam.
  Czy honorowane są praktyki wykonawcze (na budowie) oraz projektowe pod patronem osób z tytułem technika albo inżyniera które zostały odbyte w latach 2007-2011 i zapisane są w książce praktyk która wtedy obowiązywała i którą nadal posiadam?

 12. Pracuję w firmie X jako asystent projektanta/inżynierbudowy. Czy kierownik robót firmy Y może być moim opiekunem praktyki i czy Izba może wymagać jakieś umowy/dokumentu potwierdzającego powiązanie firmy X i z kierownikiem robót firmy Y?

  • Zwykle wymagana jest umowa lub dokument na podstawie, którego praktyka była odbywana więc należałoby taki zapewnić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here