Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest książka praktyki zawodowej. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania uprawnień budowlanych, warto więc poświęcić szczególną uwagę przy jego wypełnianiu.

Wypełniony wzór książki praktyki zawodowej: SPRAWDŹ

Uwaga zmiana przepisów! Praktykę zawodową odbywaną po 25.09.2014 r. należy dokumentować już w zestawieniu zbiorczym oraz oświadczeniu.

Jak zdobyć książkę praktyki zawodowej?

Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane pobiera książkę praktyki w oddziale Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odpowiadającemu jego miejscu zameldowania.
Rejestracja i opieczętowanie książki praktyki zawodowej następuje w biurze Izby po przedłożeniu:

 • wniosku o opieczętowanie i zarejestrowanie książki praktyki zawodowej
 • dyplomu ukończenia studiów lub indeksu ( zaświadczenia z uczelni) potwierdzającego ukończenie 3 roku studiów

Niektóre oddziały PIIB w celu wydania dziennika praktyk wymagają wniesienia opłaty, wynosi ona średnio 15 zł.

Uwaga! Tylko zarejestrowana i opieczętowana książka praktyki może być podstawą do uznania dokumentowanej praktyki zawodowej.

* Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa – adresy i numery telefonów znajdziesz  TUTAJ.

Kto może być opiekunem praktyki ?

Opiekun praktyki to osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w takiej samej specjalności jak zainteresowany. Ważne by opiekun miał opłacone składki w PIIB, w przeciwnym razie cała praktyka zostanie uznana za nieważną.

Po zakończeniu praktyki zawodowej w wymiarze wymaganym do uzyskania uprawnień budowlanych lub przy zmianie jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, osoba pod której kierunkiem odbywana jest praktyka, wpisuje własnoręcznie w książce praktyki zawodowej ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane. Osoba kierująca praktyką podaje swoją funkcję techniczną pełnioną (w projektowaniu lub na budowie) w okresie jej odbywania. Wskazane jest załączenie kserokopii uprawnień osoby nadzorującej praktykę.

Co powinna zawierać książka praktyki zawodowej?

W dzienniku praktyki powinno się:

 • wyszczególnić obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową określając: rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz, odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne dla danego obiektu parametry techniczne jak np. powierzchnia, kubatura, długość i szerokość oraz klasa drogi, światło mostu, długość i średnica rurociągu, napięcie w kv przewodów, linii i sieci itp.
 • określić czynności wykonywane w każdym tygodniu odbywanej praktyki zawodowej; z potwierdzeniem i zaopiniowaniem co najmniej raz w miesiącu przez osobę, pod kierunkiem której odbywana jest praktyka

Jakie czynności można zaliczyć do praktyki zawodowej?

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

Cały okres praktyki zawodowej powinien być zgodny ze specjalnością uprawnień budowlanych.

Warunki szczegółowe:

 • jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu pracy – okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do jego pełnego wymiaru
 • za praktykę zawodową może być również uznana praktyka wykonywana w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia, jeżeli okres jej wykonywania w ramach jednej umowy nie jest krótszy niż l miesiąc w odniesieniu do praktyki projektowej i 3 miesiące w odniesieniu do praktyki na budowie. Ogólny czas praktyki (pracy) wykonywanej w ramach takiej umowy należy podać w godzinach (zgodnie z zawartą umową). Łączny okres takiej praktyki nie może przekroczyć połowy wymaganego wymiaru czasu praktyki zawodowej
 • do praktyki zawodowej zalicza się także pracę w organach nadzoru budowlanego, związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, stanowiącą nie więcej niż połowę okresu praktyki wymaganej przy uzyskiwaniu uprawnień. Praktyka w organach nadzoru budowlanego, w zależności od jej charakteru, może być zaliczana w poczet praktyki na budowie lub praktyki w projektowaniu. Praktyka odbyta do dnia 11.09.2002 r. może być udokumentowana w formie zaświadczeń . Praktyka odbyta od dnia 11.09.2002 r. może być zaliczona, jeżeli została udokumentowana w zarejestrowanej „Książce praktyki zawodowej”
 • praktykę zawodową odbytą w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych potwierdza się w formie zaświadczenia; zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydaje właściwy organ nadzoru budowlanego, podając w nim okres praktyki oraz ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej znajomości zawodu
 • za równoważną może być uznana praktyka bezrobotnego absolwenta odbyta – na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą w formie stażu na stanowisku pracy w zawodzie. Praktykę taką bezrobotny absolwent dokumentuje w zarejestrowanej „Książce praktyki zawodowej”. Zapisy w „Książce” winny być zgodne z „Kartą stażu”, którą absolwentowi wydaje powiatowy urząd pracy. Okres odbywania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące oraz nie może przekraczać 12 miesięcy. Wpisy w „Książce praktyki zawodowej”, na zasadach ogólnych, winny być potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przez pracodawcę. Wpisy te po zakończeniu stażu potwierdza w „Książce praktyki zawodowej” powiatowy urząd pracy (stroną umowy jest starosta). Za równoważne można uznać zaświadczenie o odbyciu stażu. 9) zaliczenie praktyki odbywanej w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecania równocześnie z pracą na etacie może mieć miejsce tylko w przypadku gdy obie praktyki mają inny zakres (projektowanie i wykonawstwo) lub dotyczą innych specjalności. Jeżeli umowa o pracę dotyczy pełnego etatu, to pracę na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia można równolegle zaliczyć maksymalnie w wymiarze 4 godzin, 10) nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej prace w zakładach pracy na stanowiskach technicznych „w komórkach” (działach) administracyjnych, technicznych lub eksploatacyjnych, w których do pracy nie jest wymagane
 • zaliczenie praktyki odbywanej w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecania równocześnie z pracą na etacie może mieć miejsce tylko w przypadku gdy obie praktyki mają inny zakres (projektowanie i wykonawstwo) lub dotyczą innych specjalności. Jeżeli umowa o pracę dotyczy pełnego etatu, to pracę na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia można równolegle zaliczyć maksymalnie w wymiarze 4 godzin
 • nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej prace w zakładach pracy na stanowiskach technicznych „w komórkach” (działach) administracyjnych, technicznych lub eksploatacyjnych, w których do pracy nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych
 • nie wchodzą w merytoryczny zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych prace takie jak: inwentaryzacja, elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorysy, rozliczenia budowy, koncepcje projektowe itp. Czasookresu wykonywania takich prac nie zalicza się do czasu wymaganej praktyki zawodowej
 • sprawowania nadzoru autorskiego oraz prac pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego nie zalicza się w poczet praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych

Jak wypełnić książkę praktyki zawodowej?

W książce praktyki należy:

 • wymienić obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub realizacji brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową określając rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień inne charakterystyczne dane techniczne np. kubatura, a także lokalizację i nazwę inwestora
 • określić cotygodniowo charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki zawodowej z potwierdzeniem i zaopiniowaniem co najmniej raz w miesiącu przez osobę kierującą praktyką, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
 • praktyka zawodowa odbywana po 1 stycznia 2003 r. może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, wpisanej na listę członków samorządu zawodowego w budownictwie (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa lub Okręgowa Izba Architektów).Osoba kierująca praktyką potwierdzając praktykę zawodową obowiązana jest podać swój numer rejestracyjny wpisu na listę członków samorządowego zawodowego w budownictwie

 

Czas praktyki zaliczany jest od pierwszego wpisu, po zarejestrowaniu „Książki Praktyki Zawodowej”.

Pierwsze strony „Książki” przeznaczone są na zbiorcze zestawienia z podziałem na praktykę „projektową” i „wykonawczą. Numeracja obiektów w zestawieniu (L.p.) powinna być zgodna z numeracją na stronach szczegółowych.

W przypadku odbywania praktyki „projektowej” i „wykonawczej”, część książki przeznaczonej na zapisy szczegółowe należy podzielić na dwie części i oddzielnie dokumentować praktykę przy sporządzaniu projektów oraz oddzielnie praktykę na budowie; zapisy należy prowadzić dwustronnie, chronologicznie, w sposób ciągły.

W przypadku wykorzystania w książce wszystkich stron przeznaczonych na zapisy szczegółowe, w okręgowej izbie należy zarejestrować drugi egzemplarz książki i kontynuować w nim dalsze zapisy.

107 KOMENTARZE

 1. Witam Państwa,
  Czy po pobraniu książki praktyk można wprowadzić praktyki „wstecz”? Czy wcześniejsze praktyki jakie odbyłem przepadną?
  Pracowałem 3 miesiące pod kierownikiem robót sanitarnych przy budowie marketu, ale nie posiadałem wtedy książki.

 2. witam !

  Mam pytanie odnośnie książki praktyki zawodowej
  Wybrałem ją w pod koniec 2013 roku i zarejestrowałem do uprawnień konstrukcyjno budowlanych lecz po 4 miesiącach zmieniłem prace i nabywałem doświadczenie przy budowach związanych z sieciami wodociągowymi i kanalizacjnymi. Mogę w książce zarejestrowanej do uprawnień konstrukcyjno budowlanych dokumentować praktykę instalacyjną?. (Nie wybrałem kolejnej książki praktyki przy zmianie pracy )

  • Niestety w książce praktyki była możliwość dokumentowania tylko tej specjalności na jaką została zarejestrowana.
   We wrześniu 2014 roku książka została zniesiona i zastąpiona oświadczeniem i zestawieniem, których nie trzeba rejestrować – więc od tego czasu można wpisywać dowolną praktykę.

 3. Witam serdecznie,
  Składam podanie o przystąpienie do egzaminu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wykonawczej bez ograniczeń.
  1. Mam pytanie czy Państwa zdaniem dana praktyka zostanie zakwalifikowana. Prowadziłem budowę która nie była na pozwolenie na budowę ponieważ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z góry narzucił remont kamienicy ze wględu na jej zły stan techniczny. Wydał opinię z usterkami do usunięcia i na podstawie tego przez zarządcę został sporządzony projekt i na podstawie tego projektu były prowadzone roboty pod nadzorem kierownika budowy. Został sporządzony również dziennik roboczy nie był niestety zarejestrowany w którym wpisywał się konstruktor, kierownik budowy i inspektor nadzoru ze strony inwestora. Moje pytanie czy taka decyzja bez pozwolenia a tylko i wyłącznie z decyzją PINB na remont kamienicy będzie brana pod uwagę?
  2. W międzyczasie prowadzone były również roboty tytuł ” Remont pomieszczeń wraz z montażem instalacji sanitarnych i elektrycznych dla potrzeb Zakładu Fizjologii” na te zadanie zostało wydane pozwolenie na budowę. Były to prace jak w tytule remontowe ( GK, płytki, malowanie) które my jako podwykonawcy wykonywaliśmy a mój kierownik był wtedy wpisany jako kierownik robót . Czy ta praktyka ma szansę zostać uwzględniona ?

  Z góry bardzo dziękuję za poradę. Pozdrawiam serdecznie

  • Nie ma formalnie obowiązku odbywania praktyki tylko na budowach z pozwoleniem. Natomiast zwykle te bez pozwolenia mają mniejszy zakres i złożoność. Tak więc jeśli takie roboty stanowią 100% praktyki to izba może mieć wątpliwość czy kandydat zapoznał się z całym zakresem praktyki dla danej specjalności.
   Co do robót wykończeniowych z punktu 2 wydaje się podobnie. Ale tutaj wszystko już zależy od konkretnej komisji.

   • Na szczęście tak nie wygląda cały okres mojej praktyki. Jednak jest to pewien okres, który może mieć wpływ na to czy przekroczę wymagany czas 1,5 roku praktyki. Czyli to jest tak naprawdę indywidualna interpretacja danej Izby? Nie ma przecież zapisu mówiącego o tym, że praktyka ma być zróżnicowana prawda? Podpowiedzą mi Państwo gdzie mogę znaleźć konkretne informacji z tytułu w jaki sposób rozpatruje się i kwalifikuje daną praktykę? Dziękuję za wcześniejszą odpowiedź 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here