Inwestor to osoba fizyczna lub prawna,posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na rzecz której realizowana jest dana inwestycja budowlana. Odpowiada za dochowanie szeregu formalności administracyjnych, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz zapewnienie udziału w realizacji inwestycji osób z odpowiednimi kompetencjami oraz uprawnieniami.

Inwestor jest stroną w administracyjnym postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę.

Inwestor według ustawy Prawo budowlane jest uczestnikiem procesu budowlanego, co wiąże się z wieloma prawami ale również obowiązkami.

Obowiązki inwestora

Inwestor powinien zorganizować budowę zgodnie z obowiązującymi procedurami, uwzględniając w szczególności przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jego obowiązkiem jest:

  1. zapewnienia opracowania projektu budowlanego, oraz w miarę potrzeby innych projektów przez uprawnionych projektantów
  2. zatrudnienie uprawnionego kierownika budowy podczas realizacji inwestycji
  3. zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  4. zapewnienie wykonania oraz odbioru robót budowlanych
  5. dla inwestycji o dużym stopniu skomplikowania lub trudnych warunków posadowienia zapewnienie nadzoru nad pracami przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi

Prawa inwestora

Inwestor ma możliwość ustanowienia na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zobowiązania głównego projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego. Osoby te wspomagają go w nadzorze nad realizacją inwestycji oraz dbają o dochowanie procedur i założeń projektowych.

W przypadku realizacji skomplikowanych inwestycji, bądź też inwestycji o znaczącym wpływie na środowisko naturalne inwestor może zostać zobowiązany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski.

Rozpoczęcie budowy

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. Na potwierdzenie wykonania swych obowiązków dołącza oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązków oraz sporządzeniu planu BIOZ, a także oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli został ustanowiony.

Inwestor przed rozpoczęciem prac występuje do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy, w którym dokonywane są wszystkie zdarzenia związane z jej realizacją.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here