Uprawnienia budowlane to dokument wydawany w formie decyzji administracyjnej potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonej specjalności budowlanej. Uprawnienia budowlane nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (PIIB) oraz architektów (IARP) po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz zdaniu egzaminu.

Uprawnienia są niezbędne aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub robót a także inspektor nadzoru inwestorskiego. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zaliczenie egzaminu weryfikującego znajomość procesu budowlanego oraz praktycznego stosowania wiedzy technicznej.

Początki uprawnień budowlanych w Polsce sięgają 1928 roku, kiedy to w rozporządzeniu dotyczącym prawa budowlanego wprowadzono obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby zajmujące się zawodowo budownictwem.

Program uprawnienia budowlane na KOMPUTER

Program do nauki na testowy egzamin na uprawnienia budowlane na komputery i laptopy z systemem Windows. Obszerna baza pytań, wysoka powtarzalność na egzaminach i wiele użytecznych funkcji wspomagających naukę. Odpowiedni dla każdego rodzaju i specjalności uprawnień z PIIB i IARP.

Aplikacja uprawnienia budowlane na ANDROID

Aplikacja do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane na telefony i tablety z systemem Android. Wszystkie funkcjonalności wersji stacjonarnej programu do nauki ( nauka, egzamin, statystyki ) a dodatkowo znacznie większa mobilność i możliwość nauki wszędzie, nawet bez internetu.

Komplet aktów prawnych na egzamin JESIEŃ 2019

Aktualne i ujednolicone przepisy na egzamin na uprawnienia budowlane zgodnie z wymaganiami PIIB. Zestawy aktów prawnych skompletowane dla każdej specjalności uprawnień. Teksty ustaw w formie plików PDF umożliwiające samodzielny wydruk.

Wypełniony wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej

Wypełniony wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej, który został pozytywnie zweryfikowany przez okręgową komisję kwalifikacyjną PIIB. Zestawienie przygotowano dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane – poradnik krok po kroku

Praktyczny poradnik opisujący proces zdobywania uprawnień budowlanych, od wykształcenia, poprzez praktykę zawodową, kwalifikację i egzamin na uprawnienia budowlane.

Kto nadaje uprawnienia budowlane i na jakiej podstawie

Uprawnienia budowlane nadawane są w Polsce przez organy samorządu zawodowego architektów IARP i inżynierów budownictwa PIIB odpowiedzialne za przeprowadzanie procesu kwalifikacji. Do zadań tych organów...

Uprawnienia budowlane przepisy i podstawy prawne

Formalne zasady nadawania uprawnień budowlanych. Przepisy prawne związane z uprawnieniami budowlanymi oraz samorządami zawodowymi.

Uprawnienia budowlane udzielane są do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. W decyzji określa się ich specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem.

Aktualnie uprawnienia budowlane udzielane są w następujących specjalnościach:

 • architektonicznej
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • inżynieryjnej:
  • mostowej,
  • drogowej,
  • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
  • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
  • hydrotechnicznej,
  • wyburzeniowej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
  •  telekomunikacyjnych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych

Historia uprawnień budowlanych w Polsce

W 1928 roku zgodnie z  Rozporządzeniem Prezydenta RP „O prawie budowlanym i zabudowie osiedli" po raz pierwszy w historii Polski została uregulowana kwestia nadawania...

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane

Uprawnienia konstrukcyjno budowlane do najbardziej rozpowszechniony rodzaj uprawnień budowlanych wśród osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Ich posiadanie umożliwia pracę jako kierownik budowy...

Uprawnienia sanitarne

Uprawnienia sanitarne czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych są niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji...

Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia elektryczne czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych są niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych...

Uprawnienia drogowe

Uprawnienia drogowe czyli uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej umożliwiają sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub robót oraz inspektor...

Uprawnienia kolejowe

Uprawnienia kolejowe czyli uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych przy projektowaniu lub budowie obiektów związanych z infrastrukturą kolejową lub...

Uprawnienia mostowe

Uprawnienia mostowe czyli uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych na budowach drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich jako kierownik budowy...

Uprawnienia telekomunikacyjne

Uprawnienia telekomunikacyjne czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży...

Uprawnienia hydrotechniczne

Uprawnienia hydrotechniczne zostały ponownie wprowadzone jako samodzielna specjalność wraz z nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane związaną z tzw. "deregulacją zawodów" oraz wejściem w życie w...

Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia architektoniczne czyli uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej są warunkiem koniecznym do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy projektowaniu obiektów budowlanych jako architekt...

Aktualności

Nowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego PIIB 2019

Nowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych został uchwalony 16 października 2019 roku przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poprzedni regulamin uchwalony...

W PIIB trwa sesja egzaminacyjna wiosna 2019

W całym kraju trwają egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji wiosna 2019. Egzaminy rozpoczęły się 17 maja 2019 roku od testu, który przeprowadzono w...

Nadawanie uprawnień budowlanych odblokowane w 2019 roku

Przysłowiowym "rzutem na taśmę" wraz z wejściem w życie 7 maja 2019 roku rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w...

Nowe „stare” uprawnienia kolejowe w 2019 roku

Opublikowana 15 kwietnia 2019 roku nowelizacja ustawy Prawo budowlane której głównym celem była naprawa niekonstytucyjnych przepisów dotyczących uprawnień budowlanych wprowadziła dodatkowo formalne zmiany w...

Nadawanie uprawnień budowlanych zablokowane od 13 lutego 2019

Od 13 lutego 2019 roku nie można nadawać uprawnień budowlanych ani architektonicznych. W związku z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7.02.2018, częściowo...

Uprawnienia budowlane w 2019 – czy będzie paraliż?

Dnia 24 stycznia 2019 Senat RP przyjął oczekiwaną nowelizację do ustawy Prawo budowlane związaną z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, iż trybunał w wyroku z...

Planowane zmiany w uprawnieniach budowlanych 2018

Do uzgodnień i konsultacji publicznych trafił właśnie kolejny projekt ustawy o inżynierach budownictwa. Nie wnosi on dużych zmian względem tego co było już wcześniej...

Darmowe normy dla kandydatów na uprawnienia w Podlaskiej PIIB

Inżynierowie ubiegający się o uprawnienia budowlane otrzymają dostęp do katalogu polskich norm dostępnych w bazie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Niestety jak na razie dostęp przysługuje...

W PIIB trwa sesja egzaminacyjna WIOSNA 2018

18 maja 2018 roku, od egzaminu pisemnego rozpoczęła się wiosenna sesja egzaminacyjna we wszystkich okręgowych izbach inżynierów PIIB. Łącznie do testu dopuszczone zostało 4839...

Wymagane wykształcenie i praktyka

Wykształcenie oraz praktyka zawodowa wymagane dla poszczególnych rodzajów i specjalności uprawnień budowlanych oraz architektonicznych. Odpowiednie i pokrewne kierunki studiów wyższych, uprawnienia po technikum oraz z tytułem mistrza. Długość i zakres praktyki zawodowej przy projektowaniu oraz na budowie.

Do uzyskania uprawnień budowlanych niezbędne jest odpowiednie wykształcenie techniczne wyższe, na poziomie magistra inżyniera, inżyniera lub w przypadku uprawnień ograniczonych również technika.

Wymagany zakres wykształcenia został określony w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W akcie wskazane zostały kierunki studiów odpowiednie i pokrewne dla danej specjalności uprawnień oraz wykaz zawodów związanych z budownictwem ( dla wykształcenia średniego ).

Wykaz kierunków studiów wyższych odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności

Wykaz kierunków studiów odpowiednich i pokrewnych, dla każdej specjalności uprawnień budowlanych określono w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w...

Wykaz zawodów związanych z budownictwem

Wykaz zawodów związanych z budownictwem zawarty w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zawiera listę zawodów z branży...

Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie samodzielnych...

Gdzie studiować

Najlepsze polskie uczelnie do zdobywania uprawnień budowlanych 2019

Osoby zastanawiające się nad wyborem kierunku studiów często zastanawiają się, którą uczelnie wybrać, by jak najlepiej przygotować się do późniejszego wykonywania zawodu. Decyzja ta...

Specjalność uprawnień budowlanych wybierz przed rozpoczęciem studiów

Każdy z rodzajów uprawnień budowlanych wymaga odpowiedniego kierunkowego wykształcenia, więc jeżeli mamy konkretne zainteresowania i preferencje dotyczące kariery w branży budowlanej, najlepiej decyzję podjąć...

Ranking uczelni 2018 – budownictwo i architektura

Prezentujemy najnowsze ranking uczelni wyższych kształcących studentów w zakresie budownictwa i architektury. Zestawienie najlepszych uczelni technicznych w 2018 przygotowane przez portal edukacyjny "Perspektywy" na...

Uprawnienia dla techników

Uprawnienia budowlane po technikum

Uprawnienia budowlane po ukończeniu technikum są możliwe do zdobycia dzięki rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji...

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Dokumentami potwierdzającymi wykształcenie są odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub zaświadczeniem o przebiegu studiów, dokument potwierdzający tytuł zawodowy technika lub mistrza ( lub dyplom w zawodzie na poziomie technika ).

Jakie wykształcenie?

Masz wątpliwości co do wykształcenia. Zastanawiasz się nad kierunkiem studiów.

Weryfikacja i kwalifikacja wymaganego wykształcenia

Zasady weryfikacji i kwalifikacji wymaganego wykształcenia dla uzyskania uprawnień budowlanych określono w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie....

Weryfikacja wykształcenia

Weryfikacji posiadanego przez kandydata wykształcenia dokonuje Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB porównując zakres ukończonego kierunku studiów z tym określonym w rozporządzeniu. Analogicznie w przypadku zawodów związanych z budownictwem porównywany jest posiadany tytuł zawodowy technika lub mistrza.

Pozytywnej weryfikacji podlegają kierunki studiów, których nazwy wymieniono bezpośrednio w rozporządzeniu, lub dla których minimum jedna trzecia programu studiów ( określonego wg ECTS ) się pokrywa z ich zakresem.

Zakres praktyk zawodowej

Praktyka zawodowa uprawnień budowlanych wykonawczych polega na pełnieniu funkcji technicznej na budowie i obejmuje wykonywanie czynności związanych z koniecznością fachowej oceny zjawisk oraz samodzielnego rozwiązywania problemów techniczno-organizacyjnych. Zadania powinny mieć zróżnicowany charakter oraz obejmować możliwie jak największy cykl realizacji inwestycji.

Praktyka do uprawnień projektowych wymaga natomiast bezpośredniego uczestnictwa w pracach projektowych przy sporządzaniu projektów. Wykonywane zadania projektowe powinny być zróżnicowane tematycznie, oraz o możliwie szerokim stopniu złożoności i zakresie.

Zakres wykonywanych czynności powinien w całości odpowiadać zakresowi uprawnień budowlanych o jakie ubiega się kandydat.

Czas trwania praktyki zawodowej

Wymagany czas trwania praktyki zawodowej określony został w art. 14 ustawy Prawo budowlane. W zależności od rodzaju uprawnień (wykonawcze lub projektowe), zakresu uprawnień (bez...

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową

Zgodnie z paragrafem 3 zaktualizowanego Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 24.09.2014, praktykę zawodową do uzyskania uprawnień budowlanych można rozpocząć...

Kiedy rozpocząć praktykę zawodową

Praktyka zawodowa może zostać zaliczona po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni, zdobycia tytułu technika lub mistrza, lub też tytułu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na podobnym poziomie. Dopuszcza się również rozpoczęcie praktyki zawodowej po ukończeniu trzeciego roku studiów.

Warto dodać, iż aby praktyka została zaliczona, uzyskane wcześniej wykształcenie ( lub rozpoczęte studia ), powinny swym zakresem odpowiadać specjalności uprawnień budowlanych, do jakich uzyskania jest odbywana.

Kierownik i patron praktyki

Kierownik praktyki zawodowej

Kierownik (opiekun) praktyki zawodowej to osoba bezpośrednio nadzorująca praktykę zawodową kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Przez cały okres praktyki wydaje polecenie praktykantowi, a...

Patron praktyki zawodowej

W związku z "ustawą deregulacyjną" w prawie budowlanym wprowadzono definicję patrona praktyki. Ze względu na liczne pytania o różnicę pomiędzy patronem a kierownikiem praktyki...

Kierownik i patron nadzorują przebieg praktyki zawodowej kandydata oraz na koniec potwierdzają jej odbycie w specjalnym oświadczeniu. Kierownik praktyk zawodowej nadzoruje praktykę zawodową przy wykonywaniu projektów lub na budowie, patron natomiast jedynie przy projektowaniu.

Kierujący praktyką powinien posiadać uprawnienia odpowiadające swym zakresem uprawnieniom o jakie ubiega się wnioskodawca oraz być czynnym członkiem samorządu zawodowego przez cały okres praktyki.

Dokumentowanie

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Sposób dokumentowania praktyki zależy od okresu, w którym praktyka była / jest odbywana. Jesienią 2014 po wejściu w życie nowego rozporządzenia, nastąpiła istotna zmiana...

Ważne dokumenty

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie praktyki jest załącznikiem do oświadczenia składanego przez kierującego praktyką zawodową kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane. W zestawieniu należy wyszczególnić zakres prac wchodzących...

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Dla praktyk odbywanych od 25 września 2014 roku podstawowym dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest oświadczenie, którego wzór zawarto w załączniku do rozporządzenia w...

Aktualności

Planowane zmiany w praktyce zawodowej 2019

W związku z pojawieniem się projektu ustawy o inżynierach budownictwa, wychodzą na światło dzienne kolejne rządowe propozycje dotyczące odbywania praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień...

Warto wiedzieć

Projekt wykonawczy a praktyka zawodowa

Zakres dokumentacji projektowej w ramach odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych projektowych to kwestia, która budzi wiele wątpliwości oraz jest tematem zaciekłych dyskusji. Często...

Praktyka a umowa zlecenie i umowa o dzieło

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji w technicznych w budownictwie dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych w formie umowy  zlecenia oraz umowy o...

Praktyka zawodowa za granicą

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dopuszcza możliwość odbywania praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych...

Praktyka zawodowa na terenach zamkniętych

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych przy projektowaniu oraz budowie obiektów usytuowanych za terenach zamkniętych...

Praktyka zawodowa w nadzorze budowlanym nie taka prosta

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych w organach nadzoru budowlanego ( np. PINB, WINB...

Praktyka zawodowa w nadzorze inwestorskim

Czy inspektor nadzoru inwestorskiego może potwierdzać praktykę zawodową do uprawnień budowlanych zdobywanych w PIIB? Wiele wątpliwości wśród czytelników budzi kwestia odbywania praktyki zawodowej do uprawnień...

Aplikacje Android

Aplikacja Akty Prawne na Android

Mobilna wyszukiwarka aktów prawnych umożliwia szybki dostęp do wszystkich aktów prawnych wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji poprzez urzędowe wydawnictwa: Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski.   Kliknij...

Aplikacja Sprawdź Uprawnienia budowlane na Android

Dzięki aplikacji w prosty i wygodny sposób, sprawdzisz na urządzeniu mobilnym czy osoba posiada uprawnienia budowlane oraz czy ma opłacone składki i jest czynnym...

Aplikacja Warunki Techniczne 2019 na Android

Aplikacja WARUNKI TECHNICZNE 2019 na ANDROID umożliwia szybki i łatwy dostęp do aktualnego i ujednoliconego tekstu Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać...

Aplikacja Prawo Budowlane na Android

Aplikacja PRAWO BUDOWLANE 2019 na ANDROID umożliwia szybki i łatwy dostęp do aktualnego i oficjalnie ujednoliconego tekstu ustawy Prawo Budowlane na ekranie telefonu lub...

Egzamin na uprawnienia budowlane jest drugim etapem postępowania kwalifikacyjnego. Jego celem jest sprawdzenie znajomości zagadnień związanych z realizacją procesu budowlanego oraz praktycznych umiejętności stosowania wiedzy technicznej. Przeprowadzane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne samorządów zawodowych inżynierów i architektów.

Egzamin pisemny i ustny

Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu jednokrotnego wyboru podczas którego sprawdzana jest znajomość przepisów prawnych regulujących proces budowlany. Od kandydatów wymaga się także wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony zabytków a także procedur administracyjnych.

Podczas egzaminu ustnego komisja weryfikuje praktyczną wiedzę techniczną nabytą podczas odbywania praktyki zawodowej oraz umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawa. Pytania mogą także polegać na wykonaniu zadań projektowych lub rozwiązaniu zagadnień problemowych związanych z prowadzeniem budowy.

Przebieg egzaminu pisemnego – testowego

Egzamin pisemny stanowi pierwszy etap egzaminu na uprawnienia budowlane. Celem egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów prawnych związanych z realizacją procesu budowlanego. Statystycznie jest łatwiejszy,...

Egzamin ustny – przebieg i zakres

Egzamin ustny jest najbardziej wymagającą częścią egzaminu na uprawnienia budowlane. Oprócz wiedzy z zakresu przepisów budowlanych, sprawdza się przede wszystkim praktyczne umiejętności kandydata związane...

Terminy egzaminów

Egzaminy organizowane są co najmniej dwa razy do roku w terminach wyznaczanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego. W przypadku samorządu inżynierów budownictwa PIIB egzamin w sesji wiosennej odbywa się co roku w maju, natomiast w sesji jesiennej w listopadzie. Samorząd architektów IARP organizuje natomiast egzaminy w sesji letniej w czerwcu, a w sesji zimowej w grudniu.

Termin egzaminu i składania dokumentów JESIEŃ 2019

Trwa okres przyjmowania wniosków kwalifikacyjnych w sprawie nadania uprawnień budowlanych w sesji egzaminacyjnej JESIEŃ 2019. Terminy jak zwykle są ograniczone do kilku tygodni. Dodatkowym...

Terminy egzaminu i kwalifikacji na uprawnienia architektoniczne LATO 2019

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia architektoniczne dla wszystkich rodzajów i specjalności uprawnień oraz ogłosiła ostateczne terminy składania dokumentów kwalifikacyjnych. Termin...

Zakres egzaminu

Zakres egzaminów obejmuje znajomość kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń oraz norm regulujących zagadnienia z dziedziny budownictwa i architektury. Przed każdą sesją egzaminacyjną krajowe komisje kwalifikacyjne PIIB i IARP publikują szczegółowe listy wymagań z podziałem na poszczególne specjalności i zakresy uprawnień budowlanych.

Akty prawne i normy na egzamin JESIEŃ 2019

Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła wykaz aktów prawnych oraz norm, których znajomość będzie wymagana na najbliższym egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2019....

Wykaz aktów prawnych IARP Lato 2019 uprawnienia architektoniczne

Izba Architektów RP ( IARP ) ogłosiła wykaz  aktów prawnych, których znajomość będzie wymagana na egzaminach na uprawnienia architektoniczne w sesji LATO 2019. Zestawienie...

Wrażenia po egzaminie

Egzamin na uprawnienia – Twoje wspomnienia

Wspomnienia, opinie i wrażenia osób, które egzamin na uprawnienia budowlane mają już za sobą. Aktualne porady i wskazówki, pytania z egzaminów z ostatnich lat z podziałem na specjalność uprawnień oraz okręgową izbę. Bezcenne źródło informacji dla przyszłych zdających.

Pytania z egzaminu ustnego

Aktualne pytania na egzamin ustny – interaktywny zbiór

Przedstawiamy zbiór blisko 3400 pytań na egzamin ustny na uprawnienia budowlane zebrany od użytkowników naszego forum, którzy jego trudy mają już za sobą. Pytania...

Warto wiedzieć

Nauka do egzaminu na uprawnienia ostatnią chwilę

Nauka do egzaminu na uprawnienia budowlane to poważne przedsięwzięcie, które należy też odpowiednio zaplanować uwzględniając swoje obowiązki zawodowe. Aby dobrze przygotować się do egzaminu...

Jak się uczyć na egzamin ustny

Egzamin ustny przez wielu zdających uznawany za trudniejszą część egzaminu na uprawnienia budowlane. Wymaga bowiem znajomości praktycznej wiedzy nabytej podczas praktyki zawodowej, natomiast zakres...

Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu

Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu to dokument potwierdzający pozytywną weryfikację wniosku o nadanie uprawnień budowlanych złożonego przez kandydata. Kandydat dopuszczony do egzaminu na uprawnienia budowlane...

Nieobecność na egzaminie

Niekiedy z różnych przyczyn zdarza się ,iż na egzamin na uprawnienia budowlane nie udaje się dotrzeć. Zawsze w takich przypadkach pojawiają się wątpliwości co...

Statystyki i wyniki egzaminów

Zdawalność i statystyki sesji Wiosna 2019

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała statystyki dotyczące wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w 2019 roku. Podczas XXXIII sesji egzaminacyjnej do egzaminu testowego przystąpiło 3977...

Statystyki nowych uprawnień budowlanych w 2018 roku

Na odbywającym się w dniu 3 kwietnia 2019 roku Prezydium Krajowej Rady PIIB omówiono działalność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz udostępniono ciekawe statystyki dotyczące przyznawania...

Statystyki kwalifikacji oraz egzaminu na uprawnienia Wiosna 2017

Znamy już statystyki oraz wyniki egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej w 2017 roku (29 sesja egzaminacyjna). Egzamin testowy Do egzaminu testowego, który odbył się...

Obecnie na terenie Polski działają dwa samorządy skupiające osoby wykonujące obowiązki związane z procesem budowlanym. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa tworzą członkowie zrzeszeni w izbie inżynierów budownictwa. Natomiast samorząd zawodowy architektów tworzą członkowie zrzeszeni w izbie architektów.

Izba inżynierów budownictwa skupia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane lub są obywatelami państw członkowskich, którzy w tych krajach nabyli równoważne uprawnienia uznane zostały uznane na terenie Polski.

Izba architektów gromadzi osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub posiadają równoważne kwalifikacje uzyskane za granicą i uznane na terenie naszego kraju.

Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

PIIB – Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Informacje, struktura organizacyjna i zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - największym samorządzie zawodowym zrzeszającym inżynierów budownictwa posiadających uprawnienia budowlane na terenie Polski. Prawa i obowiązki członków, majątek izby i jej działalność międzynarodowa.

IARP – Izba Architektów RP

Informacje o IARP największym samorządzie zawodowym skupiającym architektów posiadających uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń na terenie Polski. Struktura i zadania organów izby architektów, prawa i obowiązki członkowskie oraz działalność finansowa i majątek.

Opłaty członkowskie

Koszty ubezpieczenia OC oraz składek członkowskich PIIB 2019

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała komunikat dotyczący składek członkowskich oraz kosztów obowiązkowego ubezpieczenia OC, które będą obowiązywały członków izb w 2019 roku. Opłata za ubezpieczenie...

Składki członkowskie 2019 IARP

Na X Programowo-Budżetowym Krajowym Zjeździe IARP z 14.2018 r. ustalono wysokość składek członkowskich jakie architekci zobowiązani są uiszczać by figurować na liście aktywnych członków,...

Statystyki i liczebność

PIIB w 2018 roku – statystyki i liczby

Polska Izba Inżynierów Budownictwa na koniec każdego roku podaje ciekawe informacje dotyczące swych członków oraz samego funkcjonowania izby i jej struktury organizacyjnej. Z komunikatu...

Statystyki nowych uprawnień budowlanych w 2016 roku

W roku 2016 uprawnienia budowlane zostały przyznane 5512 inżynierom. Średnia zdawalność podczas egzaminu pisemnego (testowego) liczona łącznie dla obu sesji (wiosna i jesień) ukształtowała się...

Dane kontaktowe

Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa – dane kontaktowe

Dane kontaktowe okręgowych izb inżynierów budownictwa (OIIB) Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul.Odrzańska 22, 50-114 Wrocław dos@dos.piib.org.pl (71) 337-62-30, (71) 337-62-50, (71) 337-62-53 (71) 337-62-40 Kujawsko-Pomorska...

Okręgowe izby architektów – kontakt

Przygotowaliśmy listę zawierającą dane teleadresowe ( adres, telefon, email , strona www ) wszystkich okręgowych izb architektów zrzeszonych w IARP dla ułatwienia kontaktu i...

Organy PIIB i IARP

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest jednym z organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, której podstawę działania określa art. 28 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000...

Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB

Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na szczeblu krajowym wykonującym zadania kontrolne w stosunku do pozostałych organów PIIB. Zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej Do...

Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB

Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na szczeblu krajowym sprawującym zadania z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej jej członków. Krajowy Sąd...

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest organem PIIB na szczeblu krajowym, którego zakres działania i obowiązki uregulowano w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r....

Krajowa Rada Izby

Krajowa Rada Izby PIIB reprezentuje interesy Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa i kieruje jej działalnością. Zadania Krajowej Rady Izby Do zadać Krajowej Rady Izby oprócz zarządzania interesami...

Krajowy Zjazd Izby

Krajowy Zjazd Izby to najwyższy organ samorządu inżynierów budownictwa, który podejmuje najważniejsze decyzje związane z jej funkcjonowaniem. Podczas zjazdów wybierani są członkowie pozostałych organów...

Organy IARP

Struktura organizacyjna Izby Architektów RP jest dostosowana do jej statutowych zadań. Poszczególne organy IARP pełnią funkcję zarządcze, kontrolują wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie...

Uprawnienia budowlane – program do nauki

Program Uprawnienia Budowlane to niezwykle skuteczne i wydajne narzędzie ułatwiające naukę do egzaminu testowego. W łatwy sposób pozwala na przyswojenie bardzo dużego zakresu materiału jaki wymagany jest na egzaminach. Wysoka powtarzalność pytań sięgająca nawet do 90% sprawia, iż doskonale sprawdza się jako alternatywa tradycyjnej nauki z materiałów drukowanych.

Wszystkie rodzaje i specjalności

Program zawiera pytania oraz przepisy przeznaczone dla wszystkich rodzajów i specjalności uprawnień budowlanych PIIB oraz uprawnień architektonicznych z IARP. Parametry programu dostosowano do wytycznych i regulaminów, które przed każdym egzaminem publikują komisje kwalifikacyjne.

Testy na uprawnienia budowlane

Testy na uprawnienia i pytania zawarte w programie do nauki opracowano na podstawie rzeczywistych zagadnień występujących na egzaminach, przykładowych pytań publikowanych przez izby oraz opracowań własnych co gwarantuje szeroki zakres wiedzy i umiejętności.

Dla wygody nauki pytania z poszczególnych przepisów pogrupowano działami, tak jak to ma miejsce wymaganiach publikowanych przez izby. Użytkownik ma możliwość dowolnego wyboru zakresu materiału do nauki.

Funkcje ułatwiające naukę

Unikalne funkcje zawarte w programie  takie jak pytaj do skutku, statystyki i wykresy pozwalają na szybkie przyswajanie materiału. W trybie egzaminu, którego parametry odpowiadają tym występującym na prawdziwych egzaminach na uprawnienia budowlane, można natomiast sprawdzić nabytą wiedzę.

Inteligentne podpowiedzi

Każde pytanie w programie Uprawnienia Budowlane posiada podstawę prawną w postaci odpowiedniego artykułu lub paragrafu z przepisu, którego dotyczy. Dodatkowo najważniejsze fragmenty są podświetlone, aby skupić uwagę użytkownika i ułatwić zapamiętywanie wzrokowe.

Taka formuła nauki znacznie poprawia jej efektywność oraz ogranicza czas potrzebny na samodzielne odnajdowanie odpowiednich fragmentów w przepisach.

Obsługiwane urządzenia i platformy

Uprawnienia budowlane – program na komputer Windows

Program przeznaczony na komputery stacjonarne i laptopy działające z systemem operacyjnym Windows. Licencja jest ważna przez 12 miesięcy od momentu zakupu. W przypadku zakupu wielu licencji oraz potrzeby jej przedłużenia oferujemy atrakcyjne rabaty.

Uprawnienia budowlane – program na telefon i tablet Android

Mobilna wersja programu na telefony i tablety z systemem Android umożliwia naukę w każdym miejscu i czasie. Aplikacja nie wymaga dostępu do internetu co przekłada się na płynność działania. Licencja także jest ważna przez 12 miesięcy od zakupu.

Dla posiadaczy wersji stacjonarnej na komputery oferujemy możliwość zakupu wersji mobilnej w obniżonej cenie.

Program uprawnienia budowlane na KOMPUTER

Program do nauki na testowy egzamin na uprawnienia budowlane na komputery i laptopy z systemem Windows. Obszerna baza pytań, wysoka powtarzalność na egzaminach i wiele użytecznych funkcji wspomagających naukę. Odpowiedni dla każdego rodzaju i specjalności uprawnień z PIIB i IARP.

Aplikacja uprawnienia budowlane na ANDROID

Aplikacja do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane na telefony i tablety z systemem Android. Wszystkie funkcjonalności wersji stacjonarnej programu do nauki ( nauka, egzamin, statystyki ) a dodatkowo znacznie większa mobilność i możliwość nauki wszędzie, nawet bez internetu.

Akty prawne – przepisy na egzamin

Opracowanie akty prawne to zestawienie wszystkich wymaganych przepisów na egzamin na uprawnienia budowlane zgodnie z wymaganiami komisji kwalifikacyjnych. Zestawienia dostosowano indywidualnie dla każdej specjalności i rodzaju uprawnień budowlanych i architektonicznych.

Stan prawny wszystkich przepisów jest dostosowany do wymagań jakie przed każdym egzaminem publikują izby. Zawarte przepisy mają formę jednolitą, co oznacza, iż zawierają wszystkie zmiany wprowadzone przez ustawodawcę.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego wydruku wszystkich przepisów oraz zabrania na egzamin ustny.

Komplet aktów prawnych na egzamin JESIEŃ 2019

Aktualne i ujednolicone przepisy na egzamin na uprawnienia budowlane zgodnie z wymaganiami PIIB. Zestawy aktów prawnych skompletowane dla każdej specjalności uprawnień. Teksty ustaw w formie plików PDF umożliwiające samodzielny wydruk.

Egzamin na uprawnienia architektoniczne ZIMA 2019 – komplet aktów prawnych

Zestawy ustaw i rozporządzeń wymaganych za egzaminie na uprawnienia architektoniczne. Jednolite i aktualne przepisy dla każdego rodzaju uprawnień architektonicznych przygotowane zgodnie z wymaganiami IARP. Możliwość samodzielnego wydruku z plików PDF.

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Wypełnione wzory dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej wymagane w procesie kwalifikacyjnym do uzyskania uprawnień budowlanych. Dostosowane dla uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wypełniony wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej

Wypełniony wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej, który został pozytywnie zweryfikowany przez okręgową komisję kwalifikacyjną PIIB. Zestawienie przygotowano dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wypełniona książka praktyki zawodowej – wzór

Dokumentowanie praktyki i przykład wypełnienia książki praktyki zawodowej dla uprawnień konstrukcyjno-budowlanych wykonawczych. Książka została pozytywnie zweryfikowana przez komisję kwalifikacyjną PIIB.